بررسی روند افزایشی فشار خون و ضربان قلب اپراتور ایستگاه رنگ و کند کردن این روند افزایشی با تغییر در ایستگاه کاری

بررسی روند افزایشی فشار خون و ضربان قلب اپراتور ایستگاه رنگ و کند کردن این روند افزایشی با تغییر در ایستگاه کاری

بررسی روند افزایشی فشار خون و ضربان قلب اپراتور ایستگاه رنگ و کند کردن این روند افزایشی با تغییر در ایستگاه کاری

یکی از بزرگترین چالش ها در سازمان ها مقابله با عواملی است که بر روی عملکرد هر چه بهتر پرسنل تأ;ثیر می گذارد. سازمانها به دنبال این هستند که چگونه می توانند بر این عوامل و پیامدهای ناشی از آن تأ;ثیر بگذارند.
گروه بیماریها گوپی
1399/2/12
0 نظر

یکی از بزرگترین چالش ها در سازمان ها مقابله با عواملی است که بر روی عملکرد هر چه بهتر پرسنل تأ;ثیر می گذارد. سازمانها به دنبال این هستند که چگونه می توانند بر این عوامل و پیامدهای ناشی از آن تأ;ثیر بگذارند. در محیط کاری عوامل متعددی بر روی فشار خون و ضربان قلب اپراتور اثر می گذارد که خواسته یا ناخواسته این عوامل و اثرات ناشی از آن بر روی عملکرد نادرست اپراتور در محیط کاری مؤ;ثر است. در این زمینه تحقیق و بررسی هایی انجام شده ولی نتایج بدست آمده برای شرایط مختلف، متفاوت است. لذا در این مقاله سعی شده که این عوامل و نحوه تأ;ثیر آنها بر روی اپراتور مورد بررسی قرار گرفته و راه حلی تقریبا عمومی برای رهایی از آنها اندیشیده شود.

 

بررسی روند افزایشی فشار خون و ضربان قلب اپراتور ایستگاه رنگ و کند کردن این روند افزایشی با تغییر در ایستگاه کاری 9245dba00a9d8f590f82390efaf94069 doc 743 KB application octet stream
امین علی نژاد دانشجوی کارشناسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران میلاد رحیمی دانشجوی کارشناسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
مقالات ارسالی به آفتاب

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر