کمبود آهن یا افزایش بار آهن: کدام یک عامل بهتری برای پیشگویی وقوع سندرم کرونری حاد است؟

کمبود آهن یا افزایش بار آهن: کدام یک عامل بهتری برای پیشگویی وقوع سندرم کرونری حاد است؟

کمبود آهن یا افزایش بار آهن: کدام یک عامل بهتری برای پیشگویی وقوع سندرم کرونری حاد است؟

کم خونی عامل خطر مستقل پیامدهای قلبی ـ عروقی در بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی است.
گروه بیماریها گوپی
1399/2/12
0 نظر

● مقدمه:

 

کم خونی عامل خطر مستقل پیامدهای قلبی ـ عروقی در بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی است. از طرف دیگر، افزایش میزان هماتوکریت و هموگلوبین با افزایش خطر انفارکتوس قلبی همراه است. هدف از این مطالعه این است که آیا افزایش یا کاهش میزان هموگلوبین و هماتوکریت می تواند پیشگویی کننده مستقل وقوع سندرم کرونری حاد باشد.

● مواد و روش ها:

این مطالعه مورد ـ شاهد گذشته نگر در 594 بیمار مبتلا به انفارکتوس قلبی، 596 بیمار مبتلا به آنژین ناپایدار و 590 فرد شاهد که از سال 1373 تا سال 1385 در بیمارستان بستری شدند، انجام شد. بیماران بر اساس مقادیر هموگلوبین و هماتوکریت بررسی شدند.

● یافته ها:

شیوع انفارکتوس قلبی بر اساس شاخص هموگلوبین و هماتوکریت در بیماران کم خون به ترتیب %17.9 و %14 و در بیماران با هماتوکریت و هموگلوبین بالاتر از دامنه ی طبیعی %20.2 و %8.8 بود. میانگین غلظت هموگلوبین و هماتوکریت در بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی به ترتیب (مردان 14.79 1.94 و زنان 13.32 1.96) و (مردان 44.90 5.63 و زنان 40.90 5.67) و اختلاف میانگین هموگلوبین و هماتوکریت در بین مردان مبتلا به انفارکتوس قلبی، آنژین ناپایدار و شاهد معنی دار بود. رگرسیون لجستیک بین بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی و شاهد نشان داد که نسبت بخت انفارکتوس قلبی در بیماران با مقادیر کم هموگلوبین و حجم متوسط گلبولی در مقایسه با مقادیر بالا به ترتیب (0.112-0.412) 0.215 و (0.243-0.558) 0.368 و نسبت بخت انفارکتوس قلبی برای مردان در مقایسه با زنان (1.749-3.090) 2.325 بود.

● نتیجه گیری:

در بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی و آنژین صدری ناپایدار، براساس هموگلوبین، کم خونی عامل پیشگویی کننده مستقل وقوع سندرم کرونری حاد بود؛; در حالی که بر اساس شاخص هماتوکریت، هم کم خونی و هم میزان بالای هماتوکریت پیشگویی کننده های وقوع انفارکتوس قلبی بودند. کم خونی عامل پیشگویی کننده وقوع انفارکتوس قلبی با افزایش سن بود.

کمبود آهن یا افزایش بار آهن کدام یک عامل بهتری برای پیشگویی وقوع سندرم کرونری حاد است anemia koronari pdf 339 KB application pdf
محمدرضامحمودی مسعود کیمیاگر علیرضا ابدی
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر