فـصـل آلـرژی

فـصـل آلـرژی

این بیماری د ر خانواد ه هایی که مستعد حساسیت هستند ، بروز می کند و معمولاً; د ر اوایل د وران نوجوانی آغاز می شود و د ر د هه 20 سالگی به اوج خود می رسد .
گروه بیماریها گوپی
1399/2/12
0 نظر

فصل بهار همواره زمان آغاز حساسیت های فصلی مانند تب یونجه است که د رمان این بیماری ها هرچه زود تر شروع شود ، فرد رنج و ناراحتی کمتری را تحمل خواهد کرد .

 

تب یونجه به لحاظ اینکه به هنگام گرد ه افشانی گیاهان د ر فصل تابستان و بهار بروز می کند رینیت آلرژی فصلی نیز نامید ه می شود .

رینیت آلرژی فصلی، زمانی بروز می کند که یک ماد ه حساسیت زا باعث تحریک و التهاب جد ار ظریف و حساس د اخل چشم ها و بینی می شود .

16 د رصد از مرد م به رینیت آلرژی فصلی مبتلا می شوند که از این تعد اد 8د رصد علایم طولانی، 6د رصد علایم فصلی طولانی و 2 د رصد تنها علایم فصلی د ارند .

شیوع این بیماری همانند آسم و اگزما رو به افزایش است و زمینه ارثی د ارد ، و بر اثر ورود گرد ه گیاهان به چشمها و مجاری تنفسی بروز می کند .

این بیماری از اوایل بهار تا اواخر تابستان بسته به نوع گرد ه هایی که فرد به آنها حساسیت د ارد ، خود را نشان می د هد .

گرد ه د رختانی مانند د رخت توس، زبان گنجشک، بلوط، چنار د ر اوایل فصل بهار باعث بروز حساسیت می شوند . گیاهان علفی و مرتعی اواسط تابستان از اوایل تا ارد یبهشت ماه مرد اد گرد ه افشانی می کنند .

د ر این میان علف د م روباهی، چاود ار، علف باغ، چمن، و فسکو بیشترین گرد ه افشانی را د ارند .

گاهی د ر اواخر تابستان و پاییز، علف هایی مثل گزنه، ترشک، برنجاسف، و بارهنگ می توانند باعث بروز رینیت آلرژی فصلی شوند .

این بیماری د ر خانواد ه هایی که مستعد حساسیت هستند ، بروز می کند و معمولاً; د ر اوایل د وران نوجوانی آغاز می شود و د ر د هه 20 سالگی به اوج خود می رسد .

مهم ترین علایم حساسیت، شامل عطسه مکرر، آبریزش شد ید از بینی، خارش یا آبریزش از چشم ها، خارش گلو و گوش و کام، از د ست د اد ن قد رت تمرکز حواس، احساس ناراحتی و بیماری عمومی است.

مفید ترین د رمان ها برای مبارزه با رینیت آلرژی فصلی عبارت است از:

▪ قرصهای آنتی هیستامین و افشانه های بینی که به تسکین آبریزش بینی، عطسه، خارش گلو و آبریزش و خارش چشم ها کمک می کند .

▪ افشانه های بینی ضد التهابی و قطره های بینی که التهاب د اخل بینی را کاهش می د هند .

▪ افشانه های ضد آلرژی بینی و قطره های چشمی که بر روی بینی و چشم ها مؤ;ثر است و از ایجاد تحریک توسط ماد ه آلرژی زا جلوگیری کمک می کند .

▪ د ر صورتی که گرفتگی بینی وجود ند اشته باشد ، افشانه ها و قرص های د کونژستان چند ان کمکی نمی کنند .

▪ یک قطره چشمی به نام olopatidine اولوپاتید ین ظاهراً; د ر رفع علایم و کنترل آلرژی چشم بسیار مؤ;ثر است.

▪ چنانچه با وجود مصرف د ارو علایم بیماری برطرف نشود ، ایمنی د رمانی گرد ه گیاهان می تواند مؤ;ثر باشد .

د ر این روش طی یک د وره سه ساله، اند کی از گرد ه گیاه به فرد تزریق می شود تا با ایجاد تحمل ایمنی، آلرژی او د رمان شود .

برخی اقد امات اولیه برای د وری از گرد ه گیاهان:

▪ به زمان گرد ه افشانی گیاهان و تعد اد گرد ه ها توجه د اشته باشید و د رصورتی که تعد اد آنها زیاد است تا حد امکان د ر منزل بمانید .

▪ برای جلوگیری از ورود گرد ه گیاهان به چشم ها، عینک آفتابی به چشم بزنید .

▪ شستشوی بینی با آب نمک یا مصرف اند کی وازلین د ر د اخل بینی شد ت علایم را کاهش می د هد .

▪ وقتی د اخل خود رو نشسته اید ، شیشه ها را بالا بکشید و از یک فیلتر گرد ه گیاهان د ر قسمت هواکش خود رو استفاد ه کنید .

▪ د ر و پنجره اتاق خواب را د ر اواسط صبح و اوایل شب زمانی که میزان گرد ه ها د ر بالاترین حد است، ببند ید .

▪ از رفتن به جاهایی مثل پارکها یا مزارع به خصوص د ر اوایل شب که تعد اد زیاد ی گرد ه بر روی زمین ریخته است، خود د اری کنید .

▪ بر روی چمن هایی که به تازگی کوتاه شد ه اند ، ننشینید و برای چمن زنی باغچه منزل خود از د یگران کمک بگیرید .

▪ پیشگیری:

انجام آزمایش های آلرژی می تواند مواد ی را که فرد به آنها حساسیت د ارد مشخص کند و سپس اقد اماتی را برای د وری از نوع گرد ه ای که بیمار به آنها حساسیت د ارد ، به عمل آورد .

▪ سند رم آلرژی غذایی:

برخی مبتلایان به تب یونجه با خورد ن بعضی از میوه ها، سبزیجات و آجیل، د چار آلرژی غذایی می شوند . این نوع آلرژی سند رم آلرژی غذایی ـ گرد ه نیز نامید ه می شود .

این گونه بیماران معمولا اوایل بهار د چار تب یونجه می شوند و سپس با خورد ن میوه جات و سبزیجات کم کم د چار خارش و تورم د ر ناحیه د هان و گلو می گرد ند . کسانی که نسبت به گرد ه د رخت توس حساسیت د ارند ، با خورد ن سیب، هلو، هویج، گیلاس، کرفس، فند ق، باد ام زمینی، و گرد و د چار آلرژی غذایی می شوند .

کسانی که نسبت به گرد ه علف ها حساسیت د ارند ، با خورد ن گوجه فرنگی، خربزه، و هند وانه آلرژی غذایی پید ا می کنند .

افراد حساس به گرد ه علف برنجاسف با خورد ن سیب، کرفس و هویج د چار واکنش می شوند . کسانی که به گرد ه پیرگیاه آلرژی د ارند با خورد ن موز، خربزه و عسل حساسیت پید ا می کنند . مصرف غذاهای کنسروی یا پخته شد ه واکنشی ایجاد نمی کند و تنها به ناحیه د هان و گلو محد ود می ماند . د ر آلرژی لاتکس یا شیره گیاهی کسانی که به این ماد ه حساسیت د ارند ، با خورد ن میوه هایی مثل آوکاد و، موز، بلوط و کیوی د چار آلرژی می شوند .


سایت پزشک و آزمایشگاه
روزنامه اطلاعات

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر