ارثیه دردناک خانوادگی، میگرن! - مجله گوپی

ارثیه دردناک خانوادگی، میگرن! - مجله گوپی

سردرد ، به خصوص انواعی از آن مانند میگرن و سردرد های خوشه ای که شدید و مزمن هستند، می توانند بسیار ناتوان کننده باشد. حتی سردردهای تنشی که نوع ملایمتر این مشکل به شمار میروند نیز می توانند شخص مبتلا را وادار کنند که به گوشه ای تاریکی پناه برد ه و همانجا بماند .
گروه بیماری ها گوپی
1399/2/12
2 نظر

سردرد ، به خصوص انواعی از آن مانند میگرن و سرد رد های خوشه ای که; ;شد ید و مزمن هستند ، می توانند بسیار ناتوان کنند ه باشد . حتی سرد رد های تنشی که نوع; ;ملایمتر این مشکل به شمار می روند نیز می توانند شخص مبتلا را واد ار کنند که به گوشة; ;تاریکی پناه برد ه و همانجا بماند . د رحالی که ما باید هنوز د ر زمینه علل سرد رد ; ;چیزهای بسیاری را کشف کنیم و بیاموزیم، اما د ر این حد می د انیم که بسیاری از انواع; ;سرد رد ، به جنسیت و توارث بستگی د ارد .

 

این ارتباط به خصوص د رباره میگرن، به شد ت صاد ق; ;است;.

;به گفته استفن سیلبرستین ،; ;استاد عصب شناسی، به; ;طور کلی، تعد اد مبتلایان به میگرن د ر زنان سه برابر مرد ان است و بیشتر این زنان; ;د ارای خویشاوند د رجه یکی هستند که به میگرن مبتلاست. این مشکل د ر نتیجه ترکیبی از; ;ژنتیک و هورمونها بروز می کند ;.

● نقش هورمونها

;میگرن د ر اکثر موارد زنان را د ر د وره بین بلوغ و; ;یایسگی تحت تاثیر قرار می د هد و بیش از همه د ر زنان 35 تا 45 ساله د ید ه می شود . یکی; ;از د لایل این حالت هورمونها، استروژن;(estrogen) ; هستند که نقشی عمد ه د ر بروز; ;میگرن د ارند . به گفته سیلبرستین آنچه موجب سرد رد می شود ، کاهش استروژن است; ;نه افزایش آن. میزان بالای هورمون نیز د ر صورت ثابت بود ن مشکلی ایجاد نمی کند ، بلکه; ;افت و خیز مقد ار هورمون مشکل آفرین است;.

;بیش از نیمی از زنان مبتلا به; ;میگرن اظهار د اشته اند که سرد رد های آنان با د وران عاد ت ماهیانه مرتبط است. میزان; ;شیوع این سرد رد د ر د ختران و پسران تا زمانی که د ختران به سن بلوغ می رسند ، یکسان; ;است. پس از بلوغ، تعد اد بروز سرد رد های یک زن مبتلا به میگرن بیش از مرد ی که سابقه; ;میگرن د ارد ، خواهد بود و تا زمانیکه زن یایسه شود ، این الگو همچنان اد امه خواهد ; ;یافت;.

;نوسانات هورمونی که د ر د وران زند گی زنان رخ می د هد می توانند موجب; ;میگرنهای بیشتر شوند . تغییر میزان هورمون مرتبط با روزهای قبل از آغاز هر د وره عاد ت; ;ماهانه می تواند حملات میگرنی را بد تر کند ، تغییرات هورمونی د ر د وره بارد اری نیز; ;چنین تاثیری د ارد . بسیاری از زنان مستعد میگرن، د رست پس از تولد فرزند شان و زمانی; ;که میزان هورمون به حالت عاد ی برمی گرد د ، د چار حملات میگرن می شوند ;.

;برعکس،; ;استفاد ه از قرص های کنترل بارد اری می تواند سطح هورمون بد ن را ثابت نگه د اشته و با این; ;کار موجب کاهش تعد اد سرد رد های میگرنی شود . به گفته سیلبرستین، د رمانهای جایگزینی; ;هورمون نیز می تواند بر میزان د فعات و شد ت میگرن تاثیر بگذارد . زنانی که از قرصهای; ;د اروهای هورمون د رمانی یا; HRT ;استفاد ه می کنند ، بیشتر د چار میگرن می شوند زیرا سطح; ;هورمون بد ن آنها د چار افت و خیز ناگهانی و شد ید می شود . اما زنانی که; HRT ;را از طریق; ;برچسب های روی پوست د ریافت می کنند ، روزانه میزان مشخصی هورمون د ریافت کرد ه و تعد اد و; ;شد ت میگرن د ر آنها افزایش نمی یابد ;.

● ;وراثت ، عامل سرد رد

اگر; ;ماد ر یا عمه شما د چار میگرن باشند ، احتمال اینکه شما نیز به این مشکل مبتلا باشید ،; ;وجود د ارد . بسیاری از افراد د چار میگرن، د ر این زمینه د ارای سابقه خانواد گی هستند ،; ;د ر نتیجه چنین تصور می شود که عامل وراثت د ر اینجا بسیار موثر است;.

;این امر; ;به خصوص د ر مورد میگرن هایی که با نشانه های بصری یا پیش د رآمد آغاز می شوند ، صاد ق; ;است. به گفته سیلبرستین هرچند تنها 20 د رصد از بیماران مبتلا به میگرن د چار حالت;; ;پیش د رآمد می شوند ، اما عامل ژنتیک د ر میگرن های د ارای پیش د رآمد نقش بسیار مهمتری;; ;از انواع معمولی آن د ارد ;.

;این نظر وجود د ارد که افراد مبتلا به میگرن،; ;ژنهای غیرعاد ی که مسیول کنترل سلولهایی خاصی از مغز هستند را به ارث می برند ;.;

سردرد های میگرنی 

● ;سرد رد های خوشه ای و تنشی; ;

ما تمام مد ت; ;د رباره میگرن چیزهایی می شنویم، اما د رباره سرد رد های تنشی و خوشه ای چند ان صحبت; ;نمی شود . این د و نوع عمد ه د یگر سرد رد نیز می توانند کاملا ناتوان کنند ه باشند ;.; سرد رد های تنشی از شیوع بیشتری برخورد ارند و هر د و این سرد رد ها با جنسیت و ساختار; ;شیمیایی مغز د ر ارتباطند ;.

;بسیاری از افراد سرد رد های تنشی را تجربه کرد ه ;اند . د رد ی خفیف یا معتد ل که با انقباض شقیقه ها، پیشانی، پشت سر و گرد ن همراه است;.; سرد رد های تنشی می توانند به قد ری تکرار شوند که شخص هر روز به آن د چار باشد ، اما آنها; ;کمتر از موارد د یگر ناتوان کنند ه بود ه و با مسکن های معمولی قابل د رمان هستند . زنان; ;بیش از مرد ان به این سرد رد ها د چار می شوند و احتمال وجود این بیماری د ر خانواد ه; ;افراد ی که به این سرد رد مبتلا هستند ، 40 د رصد بیش از د یگران است;.

;سرد رد های خوشه;ای، شیوع کمتری د ارند اما د ر مرد ان بیشتر است و می تواند کاملا ناتوان کنند ه باشد .

به گفته سیلبرستین این سرد رد ها را سرد رد خود کشی می نامند زیرا د رد آن; ;به حد ی شد ید است که شخص به مرز خود کشی می رسد .

تعد د سرد رد های خوشه ای تنها به; ;اند ازه کسری از تعد اد میگرن های موجود است، اما همین تعد اد نیز د ر مرد ان سه تا چهار; ;مرتبه بیشتر د ید ه می شود و د لیل آن نیز هنوز مشخص نشد ه است;.

;این سرد رد د ر; ;اثر التهاب رگهای مغز ایجاد می شود و بر خلاف میگرن که می تواند روزها اد امه د اشته; ;باشد ، سرد رد های خوشه ای تنها به مد ت 30 د قیقه یا یک ساعت به شد ت بروز کرد ه و سپس از;; ;بین می روند . آنها به طور ناگهانی و د ر یک زنجیره یا خوشه، آغاز شد ه و سپس به مد تی; ;طولانی هیچ خبری از آنها نمی شود . برای اشخاصی که د ارای مشکل مزمن هستند ، روش های; ;پیشگیری وجود د ارد . این سرد رد ها ارتباطی با نوسانات هورمونی ند ارند ;;.

● ;محرکهای سرد رد

اگر از د سته افراد مستعد ابتلا به سرد رد هستید ،; ;صرف نظر از جنسیت یا زمینه ارثی، کاستن از میزان تنش د ر زند گی عاملی بسیار تعیین کنند ه و گامی اساسی برای د وری از چنین مشکلی است. به گفته سیلبرستین: تنش، محرکی;; ;برای هر نوع مشکل جسمی، از جمله میگرن، به شمار می رود . اما د لیل اصلی آنها نیست . تنش د ر زند گی روزانه، مانند سر و سامان د اد ن به برنامه کاری بسیار فشرد ه و متنوع،; ;یک عامل محرک سرد رد است و نسخه رایج و مفید برای کاهش استرس همان ورد همیشگی است:; غذای سالم، میوه، سبزیجات و آب فراوان، 30 د قیقه ورزش روزانه، انجام تمرینات;; ;آرام بخش و تمد د اعصاب مانند یوگا و خواب کافی;.

سیلبرستین برای بهره مند شد ن; ;از سلامت بیشتر، توصیه هایی ساد ه د ارد :سیگار را ترک کنید ، هر شب د ر; ;یک زمان مشخص به بستر بروید و غذاهایی حاوی مواد نگهد ارند ه مصرف نکنید .

;;پس، این بار د ر زمانی که به استراحت نیاز د ارید ، کتاب خوبی برد اشته و د ر جایی آرام; ;بنشینید . یک موسیقی ملایم بشنوید . از سرد رد خود به عنوان بهانه ای برای ولخرجی;; ;استفاد ه کرد ه و بهترین غذای سبک و نوشید نی ممکن را تهیه کرد ه و شبی آرامش بخش را; ;پشت سر بگذرانید .


وزارت آموزش و پرورش ایران

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
پرسش
موافقم1
مخالفم0
کرونا  (شنبه 29 آذر 1399)
مطالب خوبی میزارید ممنونم از مجله گوپی
پرسش
موافقم3
مخالفم0
گلبهار  (سه شنبه 2 دی 1399)
سلام مطالب جالبی بود مرسی از گروه کودک گوپی