نگرشی نسبت به یادگیری حسابداری توسط کامپیوتر

نگرشی نسبت به یادگیری حسابداری توسط کامپیوتر

حسابداری تا حدود زیادی تحت تأثیر فناوری اطلاعات قرار گرفته است. البته برنامه ریزی آموزشی حسابداری هنوز هم تا حد زیادی استفاده از کامپیوتر به عنوان ابزاری در فرآیند یادگیری را نادیده می گیرد که علت اصلی آن محدودیت های بودجه بندی و برنامه ریزی زمانی است.
گروه آموزش و پرورش گوپی
1399/2/12
0 نظر

تاثیر فناوری اطلاعات بر حسابداری 

حسابداری تا حدود زیادی تحت تأثیر فناوری اطلاعات قرار گرفته است. البته برنامه ریزی آموزشی حسابداری هنوز هم تا حد زیادی استفاده از کامپیوتر به عنوان ابزاری در فرآیند یادگیری را نادیده می گیرد که علت اصلی آن محدودیت های بودجه بندی و برنامه ریزی زمانی است. این تحقیق تأثیر یادگیری حسابداری توسط کامپیوتر را در مهارتهای ادراکی دانشجویان مورد بررسی قرار می دهد.
هدف از تحقیق حاضر نشان دادن تأثیر مثبت تدریس دانشجویان دوره های کارشناسی در استفاده از کامپیوتر در حسابداری بود. چهارصد و شصت و سه دانشجوی حسابداری در تحقیق شرکت کردند و پس از اتمام یک دوره ی ارایه شده برای تدریس مهارتهای کامپیوتری به دانشجویان در زمینه ی حسابداری، ارزشیابی به صورت سوالات چهارجوابی انجام شد.
نتایج بدست آمده نشان می دهد که این دوره، در نگرش بر مهارتهای ادراکی در مورد استفاده از کامپیوتر برای اهداف حسابداری موثر است. پس از این دوره، هیچ تفاوت جنسیتی با توجه به نگرش بر مهارتهای ادراکی بدست نیامد ولی گزارشها حاکی است که مردان، تجربه ی کامپیوتری به نسبت بیشتری به نسبت زنان از خود نشان می دهند...

یادگیری حسابداری توسط کامپیوتر 

نگرشی نسبت به یادگیری حسابداری توسط کامپیوتر 
رحیم عابدینی 
مقالات ارسالی به آفتاب

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر