قوانین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

قوانین ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

برخی مواد قانونی مربوط به ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو، شامل میانگین نمرات، نام نویسی مشروط و اخراج دانشجوی مشروط به ...
گروه آموزش و پرورش گوپی
1399/2/12
0 نظر

برخی مواد قانونی مربوط به ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو، شامل میانگین نمرات، نام نویسی مشروط و اخراج دانشجوی مشروط به شرح ذیل است:

 

● میانگین نمرات

ماده 26: در پایان هر نیمسال تحصیلی، میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا پایان آن نیمسال و در پایان دوره تحصیلی، میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه و در کارنامه وی ثبت می شود.

تبصره 1:برای محاسبه میانگین نمرات تعداد واحدهای هر درس در نمره آن درس ضرب می شود و مجموع حاصل ضرب در تمام دروسی که دانشجو برای آنها نمره گرفته است (اعم از ردی یا قبولی) بر تعداد کل واحدهای اخذ شده تقسیم می شود.

تبصره 2: دوره تابستانی به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود. نمرات دروسی که دانشجو در دوره تابستان می گذراند، تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب می شود. به همین نحو نمرات دانشجو در نیمسالی که الزاما، کمتر از 12 واحد انتخاب می کند و کسر بودن واحدها خارج از اراده اوست نیز مانند دروس تابستانی در میانگین کل او محاسبه می شود ولی آن نیمسال جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد.

● نام نویسی مشروط

ماده 27: میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد، در غیراینصورت نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود.

تبصره:

هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وی کتبا اطلاع دهد و یک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نماید. با این وصف قصور در اخطار به وی از طرف دانشگاه و یا اظهار بی اطلاعی دانشجو از این امر، مانعی در اجرای مقررات نخواهد بود.

ماده 28: دانشجویی که بصورت مشروط نام نویسی می کند، جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از 14واحد درسی در آن نیمسال را ندارد.

● اخراج دانشجوی مشروط

ماده 29: در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره های کارشناسی در سه نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب (در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی، اعم از متوالی یا متناوب) کمتر از 12 باشد، در هر مرحله ای که باشد از ادامه تحصیل محروم می شود.

ماده 30: دانشجویی که به لحاظ مشروط شدن بیش از حد، از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی محروم می شود، در صورتی که واحدهای مقطع پایین تر رشته مربوط را تا سقف مجاز، با موفقیت گذرانده باشد و میانگین کل او در این واحدها کمتر از 12 نباشد، می تواند با رعایت سایر ضوابط مربوط، مدرک مرسوم مقطع پایین تر را در آن رشته دریافت کند.

تبصره 1: در صورتی که رشته تحصیلی دانشجو در مقطع پایین تر وجود نداشته باشد و آن رشته فاقد برنامه مصوب باشد، دانشجو می تواند با نظر گروه آموزشی مربوط، به یکی از رشته های موجود نزدیک به رشته تحصیلی خود، در مقطع پایین تر، در آن دانشگاه یا دانشگاه دیگر، تغییر رشته دهد و پس از تطبیق واحدها با رشته جدید و گذراندن واحدهای کمبود، در آن مقطع فارغ التحصیل شود، بدیهی است که تطبیق واحدها، تعیین دروس کمبود، برعهده گروه آموزشی دانشگاه پذیرنده است.

ماده 31: دانشجویی که به دلیل مشروط شدن بیش از حد، از ادامه تحصیل محروم می شود در صورت انجام یا لغو تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است، می تواند برای تحصیل مجدد در آزمون سراسری شرکت کند. و در صورت قبولی در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصیل دهد. دانشگاه پذیرنده می تواند واحدهایی را که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است با برنامه رشته جدید تطبیق داده و طبق ضوابط این آیین نامه، بعضی یا تمام آنها را بپذیرند.


روزنامه اطلاعات www ettelaat com

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر