تبیین تعادل فضایی و تحلیل پراکنش نماگرهای آموزشی (مطالعه موردی: مناطق شهری اصفهان)

تبیین تعادل فضایی و تحلیل پراکنش نماگرهای آموزشی (مطالعه موردی: مناطق شهری اصفهان)

تبیین تعادل فضایی و تحلیل پراکنش نماگرهای آموزشی (مطالعه موردی: مناطق شهری اصفهان)

تحلیل پراکنش نماگرهای آموزشی شهر اصفهان به منظور دستیابی به عدالت اجتماعی و تعادل فضایی، امری است که می تواند زمینه ساز برنامه ریزی اصولی گردد.
گروه آموزش و پرورش گوپی
1399/2/12
0 نظر

تحلیل پراکنش نماگرهای آموزشی شهر اصفهان به منظور دستیابی به عدالت اجتماعی و تعادل فضایی، امری است که می تواند زمینه ساز برنامه ریزی اصولی گردد. رعایت اصول مربوط به تعادل فضایی و پراکنش معقول خدمات شهری نیز، امری است کاملاً اساسی و ضروری که باید مورد توجه بیش از پیش برنامه ریزان شهری قرار گیرد.

 

سازمانی همچون آموزش و پرورش که در کل کشور جمعیتی بالغ بر 20 میلیون نفر اعم از محصل، کارمند و کادر آموزشی را تحت پوشش قرار می دهد و در شهر اصفهان، نیز بالغ بر یک چهارم جمعیت شهر را به طور مستقیم و حداقل یک چهارم دیگر را به طور غیر مستقیم تحت تأثیر خود قرار می دهد، باید به شکل کاملاً علمی مورد مطالعه و برنامه ریزی قرار گیرد.

تبیین تعادل فضایی و تحلیل پراکنش نماگرهای آموزشی مطالعه 1620 موردی مناطق شهری اصفهان tabiin taadole fazayi pdf 138 KB application pdf
مهین نسترن
حوزه معاونت تحقیقات و فناوری research ui ac ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر