تحلیل محتوای کتب فارسی دوره ی راهنمایی ازبعد تقویت سرمایه اجتماعی

تحلیل محتوای کتب فارسی دوره ی راهنمایی ازبعد تقویت سرمایه اجتماعی

این مقاله، به بررسی تحلیل محتوای کتاب فارسی دوره راهنمایی ازبعد تقویت سرمایه اجتماعی می پردازد. در این پژوهش ازروش تحلیل محتوابه عنوان یکی ازروشهای توصیفی تحقیق درعلوم انسانی، استفاده شده است.جامعه آماری پژوهش، کلّ;یه کتابهای فارسی دوره راهنمایی وکتاب آزمایشی سال اول راهنمایی بوده که متون درسی آنها به عنوان نمونه موردبررسی قرارگرفته اند.
گروه آموزش و پرورش گوپی
1399/2/12
0 نظر

این مقاله، به بررسی تحلیل محتوای کتاب فارسی دوره راهنمایی ازبعد تقویت سرمایه اجتماعی می پردازد. در این پژوهش ازروش تحلیل محتوابه عنوان یکی ازروشهای توصیفی تحقیق درعلوم انسانی، استفاده شده است.جامعه آماری پژوهش، کلّیه کتابهای فارسی دوره راهنمایی وکتاب آزمایشی سال اول راهنمایی بوده که متون درسی آنها به عنوان نمونه موردبررسی قرارگرفته اند.ازچک لیست محقق ساخته به عنوان ابزار اندازه گیری شاخص های سرمایه اجتماعی]اعتماد عمومی ونهادی،مشارکت رسمی وغیررسمی،هنجار های معامله متقابل[، در کتابهای فارسی دوره راهنمایی استفاده شده است . یافته های این پژوهش پس ازتحلیل محتواحاکی ازآن است که تفاوت معنی داری بین کتاب های فعلی وکتاب آزمایشی درمیزان به کارگیری شاخص های سرمایه اجتماعی وجود ندارد.همچنین از شاخص ،مشارکت رسمی وهنجارهای متقابل به میزان کمی درکتاب های دروه ی راهنمایی بهره گرفته شده است.

 

تحلیل محتوای کتب فارسی دوره ی راهنمایی ازبعد تقویت سرمایه اجتماعی e9f626eb6e062f3b18f7f330a27f6ee1 doc 122 KB application msword
پری مسلمی پور لالمی
مقالات ارسالی به آفتاب

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر