آیین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز

آیین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز

برگزیدگان المپیادهای علمی دانش آموزان کشور با معرفی وزارت آموزش و پرورش (موضوع مصوبات آیین نامه نحوه پذیرش برگزیدگان المپیادهای علمی و جشنواره های دانش آموزی در رشته های علوم پزشکی، مصوب 7/10/82 شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی).
گروه آموزش و پرورش گوپی
1399/2/12
0 نظر

● مقدمه:

 

در اجرا بند 2 مادة 2 آیین نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی مصوب جلسة شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور برقراری تسهیلات ویژه برای دانشجویان ممتاز در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته، دکترای حرفه ای (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی)، PhD، و دستیاری بالینی، این آیین نامه تدوین و به اجرا گذاشته می شود:

▪ مادة 1- دانشجویانی که می توانند از مزایای این آیین نامه بهره مند شوند عبارتند از:

1) برگزیدگان کشوری آزمون سراسری با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور.

2) برگزیدگان المپیادهای علمی دانش آموزان کشور با معرفی وزارت آموزش و پرورش (موضوع مصوبات آیین نامه نحوة پذیرش برگزیدگان المپیادهای علمی و جشنواره های دانش آموزی در رشته های علوم پزشکی، مصوب 7/10/82 شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی).

3) برگزیدگان کشوری جشنواره های خوارزمی با معرفی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران.

4) دانشجویانی که 2 ترم متوالی به شرح زیر جزء رتبه های برتر ترم تحصیلی خود باشند، به تایید معاونت آموزشی دانشکده مربوط:

الف) در مورد رشته های دکترا، رتبه های اول تا سوم هر ترم به شرط کسب معدل حداقل 17.

ب) در مورد رشته های غیر دکترا (کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته،PhD، دستیاری بالینی)، نفر اول هر ترم تحصیلی به شرط کسب معدل حداقل 17.

ـ تبصره 1- در مورد دانشجویان دوره های دستیاری تخصصی بالینی، شرط لازم برای عضویت، کسب نمرة حداقل 20 % بالاتر از حد نصاب آزمون ارتقاء هر سال برای سال تحصیلی نامبرده می باشد.

5) نفرات اول تا پنجم آزمونهای جامع کشوری، به تایید معاونت آموزشی.

ـ تبصره 2- برگزیدگان آزمون سراسری موضوع بند 1 کسانی هستند که مجموع نمرات اکتسابی آنها در آزمون سراسری حداقل 5/2 انحراف معیار از میانگین نمرات در گروه آموزشی مربوط بالاتر باشد.

ـ تبصره 3- دانشجویانی که فاقد شرایط مذکور در بندهای 1 تا 5 باشند اما بدلیل داشتن ویژگی های استثنایی (مثلاً پژوهشهای برگزیده، مقالات چاپ شده در مجلات معتبر، ابداع و ابتکار، ) به تایید شورای آموزش دانشگاه و شورای هدایت استعدادهای درخشان، دانشجوی ممتاز شناخته شوند می توانند به شرط کسب حداقل معدل کل 15 در دوترم متوالی از مزایای این آیین نامه بهره مند شوند. تعداد دانشحویانی که به این روش به عضویت دفتر استعدادهای درخشان در می آیند نمی بایست از 15 درصد تعداد کل اعضای دفتر بیشتر شود.

▪ مادة 2- در هر یک از دانشگاهها معاونت آموزشی عهده دار انجام کلیه امور مربوط به استعدادهای درخشان در آن دانشگاه است و در صورت ضرورت، دانشگاه می تواند نسبت به تاسیس دفتر ویژة استعدادهای درخشان در حوزة معاونت آموزشی اقدام نماید.

▪ ماده 3- برای نظارت بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجوی ممتاز، دانشگاه یکی از اعضای هییت علمی دارای مرتبه استادیاری و بالاتر را بعنوان استاد مشاور وی تعیین می نماید.

ـ تبصره- حق الزحمه استاد مشاور به نحو مقتضی توسط دانشگاه تعیین و پرداخت می شود.

▪ ماده 4- تسهیلات ارایه شده به دانشجویان عضو دفتر در قالب دو عنوان تسهیلات آموزشی و رفاهی ارایه می شود.

▪ ماده 5- تسهیلات آموزشی به شرح زیر هستند:

1) دانشجوی ممتاز می تواند برخی از دروس عمومی و پایه را بنا به پیشنهاد استاد مشاور و تایید مدیر گروه مربوط، بدون شرکت در کلاس، در ابتدا یا انتهای نیمسال تحصیلی- بنا به تشخیص استاد درس- امتحان دهد. این دروس جزو حد نصاب واحدهای دانشجو در آن نیمسال تحصیلی منظور نمی گردد.

2) دانشجوی ممتاز می تواند با تایید استاد مشاور برخی از دروس مورد علاقه خود را با معرفی دانشکده محل تحصیل خود در دانشکده یا دانشگاه دیگری بگذارند. دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موظف به ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی به این دانشجویان هستند.

3) بنا به تشخیص استاد مشاور و تایید مدیر گروه آموزشی مربوط، دانشجوی ممتاز می تواند برخی از دروس اصلی و تخصصی را به طور اختصاصی زیر نظر استاد مربوط بدون حضور در کلاس بگذارند.

4) دانشگاه می تواند به منظور آموزش مباحث جدید علمی به دانشجویان ممتاز، نسبت به تشکیل کلاس ویژه با تعداد کمتر از حد نصاب برای آنان اقدام نماید.

5) به منظور استفاده مطلوب دانشجویان ممتاز از متون خارجی، دانشگاه نسبت به برگزاری کلاسهای ویژه آموزش زبان خارجی برای این دانشجویان اقدام می نماید.

6) دانشجوی ممتاز در هر نیمسال تحصیلی می تواند با تایید استاد مشاور، حداکثر تا 27 واحد درسی را انتخاب کند.

7) دانشگاه موظف است تمهیدات لازم را برای شرکت دانشجویان ممتاز در کنفرانسهای علمی و کارگاههای آموزشی داخلی فراهم نماید.

8) دانشگاه می تواند با درخواست دانشجوی ممتاز برای تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی، پس از تایید استاد مشاور، موافقت نماید.

تبصره- مقررات تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی طی دستورالعمل جداگانه ای ابلاغ می شود.

9) دانشجویان ممتاز، با تایید معاونت آموزشی دانشگاه مربوط، می توانند از سهمیه اختصاصی اضافه بر سهمیه معمول دانشگاهها جهت انتقال به یا میهمانی در دانشگاههای دیگر استفاده نمایند.

ماده6- تسهیلات رفاهی شامل امکاناتی مانند بورس تحصیلی، کمک هزینه تحصیل، خوابگاه، بن خرید کتاب، استفاده از کتابخانه و آزمایشگاهها، پرداخت درصدی از هزینه های فعالیتهای انجام شده در اوقات فراغت، اختصاص e- mail، استفاده از اشتراک اینترنت، .. می باشد.

ـ تبصرة 1- پیشنهاد می شود دانشجویانی که حداقل 75% طول زمان تحصیل خود را به طور متناوب واجد شرایط مذکور برای بقای شمول تسهیلات این آیین نامه باشند، بتوانند پس از فراغت از تحصیل و در صورت ارایه اعلام نیاز، خدمت سربازی یا دورة طرح خدمات انسانی را در واحدهای پژوهشی یا آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی بگذرانند.

ـ تبصرة 2- دانشجویان مذکور در تبصرة فوق از اولویت استخدام در دانشگاههای علوم پزشکی و واحدهای تابعه برخوردار خواهند بود.

▪ مادة 7- شرایط تداوم عضویت اعضاء به صورت زیر می باشد:

1) در مورد دانشجویان رشته های مختلف (به استثنای دانشجویان رشته های دستیاری بالینی)، چنانچه معدل کل دانشجو در 2 نیمسال متوالی یا 3 نیمسال متناوب از 17 پایین تر باشد، نامبرده از عضویت دفتر خارج می گردد. در این صورت طبق مقررات معمول به تحصیل خود ادامه می دهند.

2) در مورد دانشجویانی که باستناد تبصرة 3 مادة 1 به عضویت دفتر در آمده اند، چنانچه معدل کل دانشجو در 2 نیمسال متوالی یا 3 نیمسال متناوب از 15 پایین تر شود، نامبرده از عضویت دفتر خارج می گردد. در این صورت طبق مقررات معمول به تحصیل خود ادامه می دهند.

3) در مورد دانشجویان دوره های دستیاری بالینی چنانچه نمرة ارتقای دانشجو در یک دوره از حد نصاب مشخص شده در تبصرة 1 مادة 1 کمتر شود، نامبرده از عضویت دفتر خارج می شود. در این صورت طبق مقررات معمول به تحصیل خود را در آن رشته ادامه می دهند.

▪ مادة 8- شرایط عضویت مجدد اعضاء به شرح زیر است:

چنانچه معدل کل دانشجویان مذکور در بند 1 مادة 7 از 15 بالاتر باشد، در صورتیکه دانشجویان مذکور به تایید شورای آموزشی دانشگاه و شورای هدایت استعدادهای درخشان دارای سابقه خلاقیت یا سوابق پژوهشی برگزیده باشند می توانند مجدداً به عضویت دفتر در آیند. در مورد این دانشجویان، چنانچه معدل کل دانشجویی در 2 نیمسال متوالی یا سه نیمسال متناوب از 15 نیز کمتر شود، نامبرده از عضویت دفتر خارج شده و دیگر به هیچ وجه به عضویت دفتر در نمی آید.

تبصره- شرایط فوق مشمول دانشجویان بند 2 و 3 مادة 7 نمی شود.

▪ مادة 9- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها حسب مورد، برای استفاده دانشجویان ممتاز از امکانات مراکز اطلاع رسانی، مؤسسات پژوهشی، باشگاه دانش پژوهان جوان و . اقدامات لازم را معمول می دارند.

▪ مادة 10- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبارات متمرکز خود درصدی از بودجه کل را به صورت سرانه به نسبت تعداد دانشجویان ممتاز و درصدی از بودجه را متناسب با برنامه پیشنهادی هر دانشگاه به آن اختصاص می دهد.


پزشکان بدون مرز

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر