اهداف و وظایف انجمن اولیا ومربیان واحدهای آموزشی

اهداف و وظایف انجمن اولیا ومربیان واحدهای آموزشی

انجمن اولیا ومربیان هر مدرسه هیأ;ت منتخبی است از اولیای دانش آموزان و مربیان همان مدرسه که با تفاهم و صمیمیت م به منظور تقویت همکاری و مشارکت اولیای دانش آموزان جهت کمک به ارتقای کیفیت فعالیت های آموزش وپرورش و گسترش ارتباط خانه ومدرسه ، برطبق مقررات و ضوابط وزارت آموزش وپرورش انجام وظیفه می نماید.
گروه آموزش و پرورش گوپی
1399/2/12
0 نظر

مدرسه مهم ترین نهاد اجتماعی ، تربیتی وآموزشی ، و اصلی ترین رکن تعلیم وتربیت است که به منظور تربیت صحیح دانش آموزان درابعاد دینی ، اخلافی ، علمی ، آموزشی ، اجتماعی و کشف استعدادها وهدایت و رشد متوازن روحی و معنوی و جسمانی آنان برابر ضوابط وزارت آموزش وپرورش تأسیس و اداره می شود. این نهاد با همکاری کلیه ی کارکنان و با مشارکت دانش آموزان و اولیای آنان زیر نظر مدیر مدرسه اداره می شود.

 

● ارکان مدرسه

1) مدیر مدرسه

2) شورای مدرسه

3) انجمن اولیا ومربیان

4) شورای معلمان

5) شورای دانش آموزان

● انجمن اولیا ومربیان

انجمن اولیا ومربیان هر مدرسه هیأت منتخبی است از اولیای دانش آموزان و مربیان همان مدرسه که با تفاهم و صمیمیت م به منظور تقویت همکاری و مشارکت اولیای دانش آموزان جهت کمک به ارتقای کیفیت فعالیت های آموزش وپرورش و گسترش ارتباط خانه ومدرسه ، برطبق مقررات و ضوابط وزارت آموزش وپرورش انجام وظیفه می نماید.

الف) ترتیب اعضا

1) مدیر مدرسه

2) یکی از معاونین و انتخاب مدیر

3) نماینده ی شورای معلمان

4) معاون پرورشی یا یکی ازمربیان امور تربیتی ، و در صورت نبود مربی ، یکی از معلمان آگاه به مسایل تربیتی به انتخاب مدیر

5) برگزیدگان اولیای دانش آموزان

ـ تبصره ی1:تعداد اولیای دانش آمو زان و نحوی انتخاب آنان جهت عضویت درانجمن و چگونگی وزمان تشکیل جلسات برابرماده ی 19 آیین نامه ی انجمن مرکزی اولیا ومربیان خواهد بود. ( دربند 20 شرح وظایف ، به آن اشاره شده است .)

ـ تبصره ی 2 : درصورت لزوم ، مدیر مدرسه می تواند ازنماینده ی شورای دانش آموزان و برحسب موارد از افراد ذی ربط و صاحب نظر برای شرکت درجلسات انجمن دعوت کند.

ب) شرح وظایف انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه

1) تأمین مشارکت فکری ، فرهنگی ، عاطفی وآموزشی اولیا وتقویت ، هماهنگی و همسویی تربیتی و آموزشی خانه ومدرسه

2) جلب همکاری اولیای دانش آموزان جهت مشارکت و کمک و ارتقای کیفیت فعالیت های مربوط و ارایه ی پیش نهادهای لازم به مدیر مدرسه

3) مشاوره و برنامه ریزی درجهت تحقق هرچه بهتر اهداف انجمن

4) همکاری و مشارکت با شورای معلمان دربرگزاری کلاس های فوق برنامه

5) برنامه ریزی و تصمیم گیری جهت تشکیل جلسات آموزش خانواده

6) همکاری و مشارکت بامدیر مدرسه دراجرای فعالیت های پرورشی ، برگزاری اردوهای دانش آموزی و بازدید از مراکز علمی ،آموزشی وفرهنگی

7) تلاش و همکاری برای جلب مشارکت اولیای دانش آموزان ، صاحبان ِحَرف ، افراد خیر ومؤسسات خیریه درتأمین امکانات مورد نیاز و بهبود اداره ی امور مدرسه

8) تهیه ی برنامه ی بهداشتی و پزشکی با مشاوره ی افراد آگاه ، و کمک به مراقبان بهداشت ونظارت براجرای آن درمدرسه

9) همکاری م مشارکت درباره ی چگونگی قدردانی از کارکنان ، اولیای دانش آموزان و اعضای شوراهای مدرسه با رعایت ضوابط ومقررات مربوطه

10) برنامه ریزی و تشکیل جلسات عمومی اولیای دانش آموزان

11) نظارت برچگونگی اخذ کمک های مردمی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

12) تشکیل شورای مالی مدرسه با عضویت مدیر مدرسه ، رییس انجمن ونماینده ی شورای معلمان دراولین جلسه ی انجمن

13) مشارکت دراجرای برنامه های کارآموزی هنرجویان در هنرستان ها

14) نظارت برنحوی هزینه ی وجوه حاصل از کمک های مردمی ، خدمات فوق برنامه ، سرانه ی دانش آموزان وکمک های شوراهای آموزش وپرورش از طریق شورای مالی و مطابقت موارد هزینه با برنامه های مصوب شورای مدرسه

15) بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سرویس رفت وبرگشت

16) انتخاب نماینده برای شرکت در شواری مدرسه

هم چنین براساس موارد آیین نامه ی انجمن اولیا ومربیان واحدهای آموزشی ، وظایف زیر نیز بر عهده ی انجمن اولیا ومربیان مدرسه می باشد :

▪ ماده ی 16 مدیر مدرسه موظف است حداکثرتا اخرمهرماه هرسال ( پایان هفته پیوند ) از تمام اولیای دانش آموزان دعوت به عمل آورد وپس از تشکیل جلسه ی عمومی اولیا ، با استفاده از آگاهی های خود مخصوصاً محتوای کتاب آشنایی با انجمن اولیا ومربیان ؛ لزوم تشکیل ، فواید و وظایف انجمن امده است برای آنان تشریح کند.

▪ ماده ی 19 تعداد اعضای اولیای منتخب برای عضویت درانجمن مدرسه برمبنای زیر تعیین می شود:

1) درمدارسی که عده ی دانش آموزان آن ها کم تر از 300 نفرباشد، عده ی اولیای منتخب جمعاً هفت نفرخواهد بود که چهار نفر عضو اصلی و 3 نفربقیه عضو علی البدل هستند.

2) در مدارسی که عده ی دانش آموزان آن ها بیش از 300 نفرباشد، به ازای هر 100 نفردانش آموز اضافی یک نفراز اولیا بر تعداد اعضای اصلی افزوده می شود . ولی عده ی اعضای علی البدل هم چنان 3 نفرخواهد بود.

▪ ماده ی 20- مدت زمان کار انجمن اولیا ومربیان هر مدرسه یک تحصیلی است ودر مهرماه هرسال انتخابات باید تجدید شود . اعضای انجمن سال گذشته در صورت برخورداری از شرایط انتخاب می توانند دوباره خود را برای عضویت در انجمن نامزد کنند.


سازمان آموزش و پرورش استان خراسان

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر