بررسی رابطه ی جو سازمانی مدرسه با گرایش به کارآفرینی در دانش آموزان

بررسی رابطه ی جو سازمانی مدرسه با گرایش به کارآفرینی در دانش آموزان

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه جو مدرسه با گرایش به کارآفرینی در دانش آموزان دختر پایه های دوم و سوم مقطع متوسطه ی شهر اصفهان است.
گروه آموزش و پرورش گوپی
1399/2/12
0 نظر

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطهٔ جو مدرسه با گرایش به کارآفرینی در دانش آموزان دختر پایه های دوم و سوم مقطع متوسطه ی شهر اصفهان است. روش پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق، توصیفی ازنوع همبستگی است. نمونه های آماری مشتمل بر، 180مدیر و دبیر زن شاغل در دبیرستان های دخترانه شهر اصفهان و150 دانش آموز دختر پایه های دوم وسوم متوسطه است که از طریق نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامهٔ جو سازمانی (OCDQ) و پرسشنامه ی محقق ساخته روحیه کارآفرینی استفاده شده است.ضریب پایایی پرسشنامه ها به ترتیب 84/0و87/0برآورد شده است.تجزیه وتحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار SPSSانجام یافت.نتایج نشان داد که: شاخص های روحیه ی کارآفرینی (خلاقیت،عزت نفس، انگیزه پیشرفت، منبع کنترل درونی، آینده نگری وریسک پذیری )در دانش آموزان بالاتر از حد میانگین است. بین برخی شاخص های جو سازمانی یعنی (صمیمیت،عدم جوشش، بازدارندگی) با روحیه ی کارآفرینی درسطح05/0 p رابطه ی معنی داری وجود دارد .اما بین سایر دیگرشاخص های جو سازمانی یعنی ( روحیه، کناره گیری، نفوذ، تأکیدبرتولید، مراعات)با روحیه ی کارآفرینی رابطه ی معنا داری وجود ندارد.

 

بررسی رابطه ی جو سازمانی مدرسه با گرایش به کارآفرینی در دانش آموزان barasi rabete jav madrese pdf 205 KB application pdf
پروین صمدی هما شیرزادی اصفهانی
پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی shsjournal umz ac ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر