نگرشی به مدیریت تحول در آموزش و پرورش

نگرشی به مدیریت تحول در آموزش و پرورش

موضوع تغییر وتحول ومدیریت نمودن تحول ،کا ربسیارحساسی است .مدیریت تحول انسانها کار سنگینی است.
گروه آموزش و پرورش گوپی
1399/2/12
0 نظر

مدیریت تحول با تحول مدیریت ، متفاوت می باشد.مدیریت درآ-پ بیشتر با موضوع یادگیری وتربیت مرتبط است.چگونه تحولی در انسانها بوجود آوریم که وقتی از منابع مالی این کشور بهره می گیرند، حداقل دارای" ذهن منظم" باشند؟ وقتی مشغول کاری حساس برای کشورشان هستند ویا کاری معمولی دارند انجام می دهند،از این شاخه به آن شاخه نروند وبرای بهتر شدن کار ،ذهن خود را منظم بکار بگیرند تا حد اکثر سودآوری را برای سازمان ونهاد خود داشته باشند.نگرش "باری به هر جهت" یعنی هر چه انجام می دهم،خودم می دانم.خودم تجربه دارم.خودم فکر می کنم .اشکالی در حرف ونوشته واندیشه ،من وجود ندارد.من هر چه بخواهم برای ساز مان خود می نویسم!! عجب فکر اشتباهی دارم!! این عین خود خواهی نیست؟! پس باید در انتخاب موضوع مورد نظر بیندیشم.مبادا موضوع پیش پا افتاده ای باشد؟ مبادا تکراری باشد؟ نکند مضر باشد؟ پس به ارزشیابی موضوع باید پرداخت.پس باید به تحول نوشتاری خود هم اندیشید!! با قلم خودت،مسیولیت را رقم میزنی. اینطور نیست؟دربرابر این نوشته ها،نقدی نیست؟هر چه شد که شد.یعنی باری بهرجهت.

 

موضوع تغییر وتحول ومدیریت نمودن تحول ،کا ربسیارحساسی است .مدیریت تحول انسانها کار سنگینی است. انسانی که به اندیشه ها یی" عادت"کرده واکر به اوبگویی باید فکرت را ونگرشت رانسبت به سا زما ن وارزشها و مسایل مالی وانسانی تغییر دهی،بلافاصله موضع گیری نموده و بدنبال دلایل رد شما می رود.یا ازشما دلخور شده وبدنبال تلافی ازکار شما می رود شما میخواهید بر روی چنین انسانی کارکنید!! کارسا ده ای است؟!! اوحرف های معمولی ومحکم شما را گاه قبول ندارد.اینجا کارگاه عجیب انسا ن ساز ی است.کار ی که انبیاء واولیاء دراین خصوص زحمت فروان کشیدند وسختی ها دیدند..پس،مدیریت نمودن انسانهای متعدد وبا سطوح سنی وجنسی وسواد و سایر تفا وت هاکار رابیش ازپیش دشوار می کند.آ-پ می خواهد انسانی را تربیت کند، که وقتی از او راجع به ترافیک می پرسند واطلاعی ندارد،بگوید "من نمی دانم".نه اینکه وارد ورزش خاصی شود وراجع به آن ساعت ها صحبت کند.اگر میداند،مخاطب خود رابشناسد،وباندازه درک او صحبت نماید. یعنی جامعه اینگونه می خواهد.یعنی جامعه پذیر شده. نظم فکری در جامعه ما یکی از زیرساخت ترین امور اجتماعی شدن است.منظم فکر کنیم ومنظم تصمیم بگیریم ومنظم اجراء کنیم ومنظم ارزشیابی نماییم ومنظم اشکالات خود را مرتفع کنیم والخ .نظم درهمه امور.تربیت.نظم از کودکی وپیش ار پیش دبستانی شروع می شود وتا آخر عمر ادامه دارد.برون داد این نظم سیستم شده،در19سالگی امور خود را محاسبه نموده وبرای زندگی موثرتر فردا تصمیم میگیرد.یا ادامه تحصیل یا کار ویا هر دو.پس مدیریت تحول درسا زمان ،یک نگرش به کودک دارد ویک نگاه به نوچوان ویک نگاه هم به بزرگتر های همکار خود.چون بیشتر بحث ما همکاران عزیز هستند،درباره تحول این همکاران ونقش آنها درتحول سخن کفنه شده است.جایی که از همه مشکل تر ولی با درک بالای این عزیزان شدنی است.تحول درهمکاری برای تحول!!زیرا ابن همکاران عزیز هستند ،که مایه تحول وسیع تر می شوند.پس ،آماده نظم ذهنی ژرف تر می شوند.زیرا فردسازمان کار کرده، اصولا آدم منظمی است.هر کار را در موقع خودش انجام داده است.

حال باید به سوی نظم های تازه تر برود.نظم در خلاقیت مستمر!!مثلا:

1) می توان از روش بارش اندیشه در تعیین الویت های پژوهشی استفاده نمود؟می شود بانگرش مدیریت متحولی برای همایش امور تربیتی کشوری استفاده نمود ومثلا ارزشیابی از آنرا به صورت پژوهشی تدوین نمود؟

2) می شود با هزینه کمتر وبا کیفیت بهتر آن را اجرایی نمود؟

3) با چه روشی می توان تعدادجلسات وقت گیر را کمتر،ولی کیفیت آ ن رابالاتر برد؟

4) می توان نظرات رابحای حرف زدن، نوشت ولی بدون اسم. و آن کاغذ نوشته شده را جمع وبه افراد دیگر بدهد که بالبداهه وبا خلاقیت به آن موارد،اضافه کند؟پس تحول انسانها ،یک کار جاذب ووقت گیر است ولی برای کشور ما بسیار لازم وبخصوص در آ-پ.روشهای یادگیری خلاق،برای پرسش وپاسخ ،می تواندتربیت را به سوی تازه ای بکشاند.پس نگرش همکاران با اطلا ع رسانی پخته وکارشناسانه ، تغییر خواهد نمود.بتدریج "جذب وانطباق" صورت میگیرد.فن یافتن رابطه ، بین موارد گوناگون واظهار نظر نمودن برای تولید اندیشه خلاق در جمع های کارشنا سانه 7-5 نفره می تواند راه حلی برای برای گام ردن دروادی مدیریت تحول باشد.

مربی بزرگ طبیعت خدا داد، خود یک مدل خلاق در تولید نگرش مدیریت در تحول می باشد.چگونه درخت بظاهر خشک زمستانی، باشروع بهار شکوفه می زند؟ غنجه به گل وگل به میوه تبدیل می شود؟ ناتورالیسم خیلی به انسان درس می دهد.بدن انسان ،کوه، دریا،باغ ورود وگل به انسان درس می دهد. ازروی بدن پرندگان وگیاهان واجسام وجیوانات میتوان،به مدیریت درتحول نایل شد.همه جیز در طبیعت معین وتعریف شده ومنظم ومرتب شده است. اما این مدیریت دشوار ، راخرد جمعی فرهیختگان آ-پ می تواند انجام دهد وبا این مدیریت تحول آپ هم در جرگه تحول سازان پزشکی ومهندسی وداروسازان ومحققان کشا.رزی وغیره در خواهند آمد.به قول جلا ل الدین مولوی:

همچنانکه سهل شد مارا حضر

سهل شد هم قوم دیگر راسفر

آنچنان که عاشقی برسروری

عاشق است آن خواجه برآهنگری

هر کسی رابهر کاری ساختند

حب آن را در دلش انداختند


سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر