بررسی نقش فرهنگ سازمانی مدارس در فرسودگی شغلی دبیران دوره راهنمایی شهر تهران

بررسی نقش فرهنگ سازمانی مدارس در فرسودگی شغلی دبیران دوره راهنمایی شهر تهران

هدف از این پژوهش، بررسی نقش فرهنگ سازمانی مدارس در فرسودگی شغلی دبیران دوره راهنمایی شهر تهران است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دبیران دوره راهنمایی شهر تهران در سال 1385 است.
گروه آموزش و پرورش گوپی
1399/2/12
0 نظر

هدف از این پژوهش، بررسی نقش فرهنگ سازمانی مدارس در فرسودگی شغلی دبیران دوره راهنمایی شهر تهران است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دبیران دوره راهنمایی شهر تهران در سال 1385 است. حجم نمونه، بر اساس اصول علمی و فرمول تعیین حجم نمونه، 300 نفر بوده که با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از جمعیت یاد شده انتخاب شده اند. برای بررسی پرسش های پژوهش از دو ابزار زیر استفاده شده است:

 

الف) پرسشنامه فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دفت، دارای 26 پرسش پنج گزینه ای در چهار بعد (فرهنگ سازمانی کارآفرینی، فرهنگ مشارکتی، فرهنگ ماموریتی و فرهنگ بوروکراتیک)، به منظور سنجش فرهنگ سازمانی،

ب) پرسشنامه ماسلاج و جکسون شامل 22 پرسش پنج گزینه ای در سه بعد (خستگی عاطفی؛ مسخ شخصیت؛ عدم موفقیت فردی)، به منظور سنجش فرسودگی شغلی. برای تحلیل نتایج آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون رگرسیون چند متغیره با بهره گیری از روش حل گام به گام) به کار بسته شده است. نتایج پژوهش نشان داده است: 1 .51.6 درصد از مدارس دوره راهنمایی دارای فرهنگ سازمانی بوروکراتیک، 17.6 درصد دارای فرهنگ مشارکتی و 19 درصد دارای فرهنگ ماموریتی و فقط 7.8 درصد از مدارس دارای فرهنگ کارآفرینی، در سطح بالاتر از متوسط قرار دارند.

2. 35.28 درصد از دبیران دوره راهنمایی دارای فرسودگی شغلی که 70 درصد از آن ها در بعد خستگی عاطفی و 22.1 درصد در بعد عدم موفقیت و 8.8 درصد در بعد مسخ شخصیت فرسوده و بالاتر از متوسط قرار دارند.

از روی نمرات فرهنگ سازمانی مدارس می توان فرسودگی شغلی دبیران دوره راهنمایی را پیش بینی کرد.

قدرت پیش بینی فرهنگ سازمانی کارآفرینی بیش از فرهنگ سازمان مشارکتی و فرهنگ سازمانی مشارکتی بیش از فرهنگ سازمانی ماموریتی و فرهنگ بوروکراتیک است.

بررسی نقش فرهنگ سازمانی مدارس در فرسودگی شغلی دبیران دوره راهنمایی شهر تهران baresi naghshe farhange sazmani pdf 367 KB application pdf
قدسی احقر
پایگاه اطلاعات علمی

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر