نوگرایی زنان فعال در حوزه فرهنگی

نوگرایی زنان فعال در حوزه فرهنگی

تحولات سریع تکنولوژیکی و فرهنگی دو سده اخیر کشورهای توسعه یافته و تاثیر آن در نوسازی سایر جوامع از جمله جامعه ایران توجه پژوهشگران بسیاری را به خود جلب کرده است...
گروه زنان گوپی
1399/2/12
0 نظر

تحولات سریع تکنولوژیکی و فرهنگی دو سده اخیر کشورهای توسعه یافته و تاثیر آن در نوسازی سایر جوامع از جمله جامعه ایران توجه پژوهشگران بسیاری را به خود جلب کرده است . نظریه های نوسازی تاکید دارند که عواملی همچون میزان شهرنشینی صنعتی شدن سطح تحصیلات ارتباطات مشارکت اجتماعی چگونگی اجتماعی شدن و پایگاه اجتماعی اقتصاد فرد نوگرایی در جوامع را تسریع می کنند .

 

فرد نوع گرا نیز دارای ویژگی هایی مانند علم گرایی پذیرش تجربیات جدید پیشرفت گرایی نگرش های مدنی و جهانی و دموکراتیک تساوی طلبی استقلال طلبی و خطر پذیری است . هدف این پژوهش سنجش میزان نوگرایی زنان فعال در حوزه فرهنگی ( دبیران ) و عوامل موثر بر آن است که با روش پژوهش کتابخانه ای و پیمایشی انجام شده است و جامعه آماری آن زنان دبیر شهر تهران هستند . یافته های پژوهش نشان می دهد که 3/72 در صد زنان دبیر مطالعه نوگرا هستند و دو عامل طول مدت تحصیل و پایگاه اقتصادی اجتماعی با میزان نوگرایی رابطه معانادار دارد.

نوگرایی زنان فعال در حوزه فرهنگی
نشریه الکترونیکی پژوهش زنان www journals ut ac ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر