نحوه وقت زنان روستایی

نحوه وقت زنان روستایی

زنان روستایی بخش قابل توجهی از وقت و انرژی خود را صرف فعالیت هایی می کنند که غالباً; در محاسبات تولید و درآمد ملی نادیده گرفته می شود.انعکاس نادیده گرفته می شود...
گروه زنان گوپی
1399/2/12
0 نظر

زنان روستایی بخش قابل توجهی از وقت و انرژی خود را صرف فعالیت هایی می کنند که غالباً در محاسبات تولید و درآمد ملی نادیده گرفته می شود . انعکاس نادیده گرفته می شود . انعکاس نادیده انگاری در افزایش نا برابری و کاهش بهره مندی آنها از منابع و فرصت هاست . هدف این بررسی شناخت انواع فعالیت های زنان در روستای دونا از توابع استان مازندران و ترسیم الگوی صرف وقت به هر یک از این فعالیت هاست .

 

مطالعه حاضر با بهره گیری از روش پژوهش کیفی در مدت چهار فصل از سال 1381 صورت گرفته است . نتایج پژوهش نشان می دهد زنان مورد مطالعه بیش از دو سوم اوقات بیداری خود را صرف فعالیت های تولیدی می کنند . این رقم به طور متوسط برابر 10 ساعت و 26 دقیقه در شبانه روز است . همچنین این زنان به طور متوسط در شبانه روز حدود 17 دقیقه وقت به نظافت درمان و اوقات فراغت خود اختصاص می دهند و آموزش و مطاله در الگوی صرف وقت آنها جایی ندارد .

نحوه وقت زنان روستایی 
نشریه الکترونیکی پژوهش زنان www journals ut ac ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر