عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان پذیرش کلیشه های جنسیتی

عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان پذیرش کلیشه های جنسیتی

نگاهی به عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان پذیرش کلیشه های جنسیتی (مطالعه موردی جوانان کارآموز در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران)
گروه زنان گوپی
1399/2/12
0 نظر

هدف از انجام این پژوهش، توصیف میزان پذیرش کلیشه های جنسیتی توسط مردان و زنان جوان در استان مازندران و تحلیل عوامل خانوادگی و اجتماعی مؤثر بر آن میباشد. تحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایش انجام گردیده و برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های خود اجرا استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق 10944 نفر از کارآموزان جوان در مراکز ثابت آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران بوده است که با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران، حجم نمونه ای برابر با 425 نفر از آنان به عنوان پاسخگویان تحقیق انتخاب شدند. متغیر وابسته تحقیق، میزان پذیرش کلیشه های جنسیتی بوده است که رابطه آن با برخی ازمتغیرهای اجتماعی و خانوادگی به عنوان متغیرهای مستقل مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهدکه گرچه تفاوت های جنسیتی معناداری در میزان پذیرش کلیشه های جنسیتی مشاهده شده است؛ اما در مجموع، ویژگی های شخصیتی ابزاری یا سازمانده نظیر فعال، پرانرژی، مستقل، پرخاشگر، مدیر، قوی و توانا به مردان و ویژگیهای شخصیتی بیانی یا روحیه بخش نظیرعاطفی، حساس، جذاب، آرام، صبور، مضطرب، وابسته به دیگران و نگران به زنان نسبت داده شده اند. همچنین مشخص گردید که بین جنسیت، محل سکونت، میزان تحصیلات، میزان درآمد خانواده و میزان سختگیری والدین با میزان پذیرش کلیشه های جنسیتی رابطه معناداری وجود داشته است؛ و متغیرهایی نظیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی خانواده، نگرش جنسیتی سنتی، نگرش شغلی سنتی و وضع تأهل بر میزان پذیرش کلیشه های جنسیتی تأثیر گذار بوده اند.

 

عوامل اجتماعی مؤ ثر بر میزان پذیرش کلیشه های جنسیتی
نویسنده محمد اسماعیل ریاحی
نشریه الکترونیکی پژوهش زنان www journals ut ac ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر