اصل حق آموزش و حق حمایت از زن

اصل حق آموزش و حق حمایت از زن

در جوامع گذشته زن در عین این که مادر می شد مصایب و مشکلاتش بیشتر و بیشتر می شد عده ای به نام دین و عده ای به نام رسومات محلی و عده ای دیگر بنا به سلایق شخصی به زنی که مادر شده بود ظلم می کردند و زور می گفتند و زن علاوه بر سختی های مادر بودن ظلم های مضاعف را باید تحمل می کرد و حق اعتراض نداشت.
گروه زنان گوپی
1399/2/12
0 نظر

● حق حمایت مادران و کودکان

 

Article 25-2) motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children whether born in or wedlock shall anjoy the same social protection. مادر و بچه حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوص بهره مند شوند؛حتی اگرچه بچه خارج از روابط زناشویی متولد شده باشد باید از همان حمایت اجتماعی بهره مند باشد. زن آزاری و کودک آزاری همواره از ناهنجاری های ملت ها و فرهنگ های ملل جهان بوده است.

در جوامع گذشته زن در عین این که مادر می شد مصایب و مشکلاتش بیشتر و بیشتر می شد عده ای به نام دین و عده ای به نام رسومات محلی و عده ای دیگر بنا به سلایق شخصی به زنی که مادر شده بود ظلم می کردند و زور می گفتند و زن علاوه بر سختی های مادر بودن ظلم های مضاعف را باید تحمل می کرد و حق اعتراض نداشت. در تاریخ سیاه قبل از طلوع خورشید اسلام دختران نوزاد را به صرف دختر بودن نه حرام زاده بودن زنده به گور می کردند و نوزاد دختر را مایه ننگ خود می دانستند اما اسلام برای زن، مادر و کودک حقوق دقیق و مشخصی وضع کرد تا در زیر سقف تشکیل خانواده هیچ یک از اعضای خانواده نتوانند به دیگری ظلم کنند.

مرد خانه موظف است به عنوان همسر و پدر رعایت حقوق زوجه و فرزندانش را بکند مرد مسلمان با ایمان هرگز حق ندارد به فرزندانش و مادر آنان ظلم کند اسلام با وضع قانون کامل و جامع از مادر و کودک حمایت کرده است آنچه را که بیش از هزار و چهارصد سال پیش وضع کرده بود اکنون نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر بدان رسیده اند اما نکته ای که باقی می ماند در مورد روابط جنسی نامشروع و تولید فرزندان حرام است که در اسلام ممنوع و از حمایت همسان با روابط مشروع و فرزندان حلال برخوردار نیست زیرا اولا اسلام روابط نامشروع را نمی پذیرد و حرام زادگان را گرچه در بسیاری از موارد به خاطر بی گناهی شان در حقوق برابر با حلال زادگان می داند اما مواردی نیز وجود دارد که حرام زادگان با حلا ل زادگان برابر نیستند.

● حق آمـوزش

Article 26.1) Every one has the right to education. Education shall be free, at Least in the elementary and fund amental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit. هرکس حق دارد از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش دست کم مربوط به مراحل اساسی و ابتدایی باید مجانی باشد و آموزش ابتدایی باید اجباری باشد.

آموزش فنی و حرفه ای باید به طور عمومی قابل دسترسی باشد و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل برای همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود از آن بهره مند شوند . بهره مندی از آموزش نه تنها حق هر کس در اسلام تعریف شده است و هیچ کس نمی تواند دیگری را از این حق محروم کند بلکه فراگیری و علم آموزی هر انسان جهت فراگیری دین و معارف الهی یک فریضه است. اسلام دینی علمی است، علم بدون آموزش فراگرفته نمی شود و آموزش معارف دین در رابطه با خدای بزرگ یک تکلیف الهی است و یکی از پرسش های مهم و اساسی در روز قیامت از انسان این است که چرا یاد نگرفتی؟! آیا چنین دینی با چنین نگاه بلندی که آموزش را در قبال خدای بزرگ تکلیف می داند انسان را از آموزش به ویژه مراحل ابتدایی آن محروم می کند؟!

مقوله دین مقوله ای علمی است و علم آموزی هرگز از روی اکراه امکان ندارد زیرا تصور مفهوم در عقل و پذیرش آن در نفس از مقوله ای نیست که با اجبار و اکراه ممکن شود.بی تردید هرگز اهتمام نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر به اندازه اهتمام اسلام به علم آموزی و تفکر در دین و اندیشه ورزی نیست اسلام همواره از تمام گرایش های علوم برای تکامل فرد و جامعه حمایت کرده است و هیچ محدودیتی برای آموزش و علم آموزی ندارد.


مجله خانواده سبز

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر