مسیله زنان  در تفکر سیاسی اتوپیایی رادیکال

مسیله زنان در تفکر سیاسی اتوپیایی رادیکال

این مقاله ترجمه مطلبی است که از فلیو دیامنتی در کتاب فلسفه اتوپیا به چاپ رسیده است. نویسنده در بررسی خود به واکاری اندیشه های سوسیالیستی به ویژه اندیشه های متفکران سوسیالیستی رادیکال پرداخته است...
گروه زنان گوپی
1399/2/12
0 نظر

این مقاله ترجمه مطلبی است که از فلیو دیامنتی در کتاب فلسفه اتوپیا به چاپ رسیده است. نویسنده در بررسی خود به واکاری اندیشه های سوسیالیستی به ویژه اندیشه های متفکران سوسیالیستی رادیکال پرداخته است که به حوزه هایی چون کار خانگی، مراقبت از فرزندان، تقسیم جنسیتی کار، روابط جنسی، تقسیم کار اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان علاقه نشان داده اند. طرح وبرسی این نظریات به آن دلیل اهمیت دارند که مجریان و کارگزاران عرصه سیاست با تأثیر پذیری از نظریه پردازان درصدد ارایه راهکارهایی برای اجرا و عملیاتی کردن اندیشه های سیاسی بر می آیند. در میان متفکران علوم سیاسی ، طرفداران اندیشه های سوسیالیستی با تأکیدی که به برقراری عدالت اجتماعی دارند جایگاهی ویژه را به خود اختصاص داده اند.نظرات آنها در ترسیم آرمان شهرهایی که تصویر می کنند و نقش و کارکردی که برای زنان قایل هستند همواره جالب توجه و تأمل برانگیز بوده است زیرا از وجود دوگانگی در اندیشه سوسیالیستی رادیکال پرده بر می دارد. دوگانگی مبتنی بر مزربندی مرد / زن نشان می دهد داشتن اهداف تساوی طلبانه و رادیکال، ضرورتاً، ضامن تحقق اهداف فمینیستی نیست و تلاش برای برقراری نظام مالکیت عمومی به فرودستی زنان در خانواده و جامعه پایان نمی دهد.

 

مسیله زنان در تفکر سیاسی اتوپیایی رادیکال fc62be1c 94d8 41a0 be07 5ef1b37d8a42ISSN1735 1693 002 002 127 pdf 832 KB application pdf
نویسنده فیلیو دیامنتی ـ نازنین شاه رکنی
نشریه الکترونیکی پژوهش زنان www journals ut ac ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر