بازنگری نظریه‌های نقش جنسیتی

بازنگری نظریه‌های نقش جنسیتی

نقش جنسیتی یکی از مفاهیم اساسی مباحث جنسیت است که در سال;های اخیر مورد توجه صاحب‌نظران علوم اجتماعی به ویژه فمینیست‌ها قرار گرفته برای تبیین چرایی و چگونگی شکل‌گیری نقش‌های جنسیتی، نظریه‌های گوناگونی مطرح شده است...
گروه زنان گوپی
1399/2/12
1 نظر

نقش جنسیتی یکی از مفاهیم اساسی مباحث جنسیت است که در سالهای اخیر مورد توجه صاحبنظران علوم اجتماعی به ویژه فمینیستها قرار گرفته برای تبیین چرایی و چگونگی شکلگیری نقشهای جنسیتی، نظریههای گوناگونی مطرح شده است. این مقاله ضمن بازنگری مهمترین نظریههای خرد و کلان نقش جنسیتی میکوشد تبیینی چند علتی و منطبق با [فهم مولف از] آموزههای دینی ارایه دهد. در این تبیین، ابعاد متنوع زیستی، روانی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و سهم هر یک از عوامل و نحو? ارتباط آنها با یکدیگر مشخص شده است. پذیرش تأثیر اِعدادی تفاوتهای جنسی طبیعی در شکلگیری نقشهای جنسیتی در عین انکار جبرگرایی، مهمترین نتیجه این نوشتار است.

 

بازنگری نظریه های نقش جنسیتی Main_31PArt_12976No 14bostan pdf 383 KB application pdf
نویسنده حسین بستان
نشریه الکترونیکی پژوهش زنان www journals ut ac ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
پرسش
موافقم0
مخالفم0
روشناک  (شنبه 6 دی 1399)
ممنونم از مجله مادر و کودک گوپی