حکومت زنان در روستای اسک

حکومت زنان در روستای اسک

مراسم حکومت زنان در سه روستای اسک و افوس و توچه غاز در ایران گزارش شده است. این مقاله اهداف و چگونگی برگزاری این مراسم را در روستای اسک که در 90 کیلومتری شمال شرقی تهران واقع شده، با استفاده از اسناد و مدارک موجود و همچنین مشاهده مشارکتی توسط دانشجویان دختر گزارش می;کند.
گروه زنان گوپی
1399/2/12
1 نظر

مراسم حکومت زنان در سه روستای اسک و افوس و توچه غاز در ایران گزارش شده است. این مقاله اهداف و چگونگی برگزاری این مراسم را در روستای اسک که در 90 کیلومتری شمال شرقی تهران واقع شده، با استفاده از اسناد و مدارک موجود و همچنین مشاهده مشارکتی توسط دانشجویان دختر گزارش میکند. در گذشته این مراسم دارای کارکردهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی نظامی بوده است ولی امروزه بیشتر کارکرد اجتماعی آن به چشم میخورد. حکومت زنان در روستا، روزی اواسط بهار اتفاق میافتد که همه مردان برای جمع کردن برف و مراسم برفه چال به خارج از روستا رفته و زنان زمام حکومت را در دست میگیرند. زنی با صفات تسلط در رهبری، جدیت در مدیریت و کاردانی انتخاب میشود. در ساختار حکومتی تعدادی وزیر منصوب میشود. مردان حق و حضور در روستا را ندارد و تعدادی از زنان نگهبان داوطلبانه از روستا پاسداری میکنند، حکومت یک روزه زنان بعد از ظهر با ورود مردان به روستا پایان مییابد.

 

حکومت زنان در روستای اسک Main_31PArt_1003176No3 farhadi pdf 183 KB application pdf
نویسنده مرتضی فرهادی
نشریه الکترونیکی پژوهش زنان www journals ut ac ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
پرسش
موافقم0
مخالفم0
کمال  (شنبه 6 دی 1399)
خسته نباشید میگم به گروه گوپی