گفتگو میان نسل ها و زنان و مردان

گفتگو میان نسل ها و زنان و مردان

عقلانیت و استدلال...
گروه زنان گوپی
1399/2/12
1 نظر

این مقاله کوششی است برای نقد عام گرایی در مبانی معرفت شناختی علوم اجتماعی و کاربرد مفهوم عقلانیت در دوران مدرنیته، به گونهای که این نقد به بازسازی این مبانی در فرآیند فهم استدلال و تولید دانش توسط نسلها، جنسیت ها و ... کمک کند. کاربرد مفهوم عقلانیت به معنای پوزیتیویستی و عام گرایانهاش موجب نادیده انگاشتن خصلتهای عقلانی و منحصر به فرد گروههای اجتماعی متفاوت بویژه زنان شده است و همین غفلت امروز به بن بستهای علم اجتماعی دامن زده است. تغییر معنای عام گرایانه عقلانیت و جایگزینی آن با مفهومی که تکثرگرایی را محور قرار میدهد ، این امکان را فراهم میکند که تلاشهای پست مدرنیستها در متکثر دانستن فهم نسلها و زنان و مردان تلاشی مشروع قلمداد شود.

 

گفتگو میان نسل ها و زنان و مردان Main_31PArt_1003177No 3Abdolahian pdf 221 KB application pdf
نویسنده حمید عبداللهیان
نشریه الکترونیکی پژوهش زنان www journals ut ac ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
پرسش
موافقم0
مخالفم0
هپی  (شنبه 6 دی 1399)
خسته نباشید میگم