بررسی تأثیر جنسیت در گفتمان

بررسی تأثیر جنسیت در گفتمان

یکی از بحثهایی که در حوزه معرفت و فهم متون دینی مطرح است تأثیر عوامل پنهان بر مرحله فهم و اندیشه است. این عوامل را میتوان به سطح معیشت افراد، خلقیات و روحیات، سن مترجم یا مفسر، میزان استعداد مترجم یا مفسر و یا سطح آگاهی از فرهنگ بومی و قومی و همچنین جنسیت توسعه داد....
گروه زنان گوپی
1399/2/12
0 نظر

یکی از بحثهایی که در حوزه معرفت و فهم متون دینی مطرح است تأثیر عوامل پنهان بر مرحله فهم و اندیشه است. این عوامل را میتوان به سطح معیشت افراد، خلقیات و روحیات، سن مترجم یا مفسر، میزان استعداد مترجم یا مفسر و یا سطح آگاهی از فرهنگ بومی و قومی و همچنین جنسیت توسعه داد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل گفتمان به بررسی ترجمه برخی از آیات قرآن توسط دو مترجم معاصر (طاهره صفارزاده و محمدمهدی فولادوند) پرداخته است. هدف تحقیق بررسی تأثیر جنسیت در گفتمان دو ترجمه معاصر است. مسیله این است که نظام مردسالاری چه نظام معنایی را ایجاد کرده است و این نظام در گذر زمان چه تحولاتی را از سر گذرانده است. در این پژوهش نظام مردسالاری به مثابه یک گفتمان با کارکرد ایدیولوژیک آن مطرح میشود که از یکسو خرده گفتمان-هایی را در دل دارد و از سوی دیگر مانع از آن میشود که واقعیات فرهنگی و اجتماعی و حتی زیستی پیرامون آن به صورت بیطرفانه بازنمایی شود. تحلیل تأثیر جنسیت در گفتمان دو ترجمه از قرآن کریم، تقابل بین دو نظام معنایی را نشان میدهد. گفتمانی که به بازتولید گفتمان مردسالاری می پردازد در مقابل گفتمانی که سعی می کند نظم گفتمانی مردسالاری را به چالش بکشد و معانی جدیدی را بسازد تا دال های گفتمان برابری را تقویت نماید و تقدم هویت انسانی بر هویت جنسی را نمایان سازد. در واقع هر یک از دو مترجم با استفاده از سازوکارهای گوناگون، سعی در برجسته سازی دال های گفتمان مطلوب خود و ساختارشکنی و حاشیه رانی دال های گفتمان مقابل دارند.

 

جنسیت در گفتمان Main_31PArt_10033954 Maghale1 pdf 3 524 KB application pdf
نویسنده سوسن باستانی ـ مژگان دستوری
نشریه الکترونیکی پژوهش زنان www journals ut ac ir

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر