کارآفرینی زنان از منظر تعلیم و تربیت-مجله مادر و کودک گوپی

کارآفرینی زنان از منظر تعلیم و تربیت-مجله مادر و کودک گوپی

اشتغال زنان ایرانی در سالهای اخیر به دلایل مختلف حساسیت ویژه ای پیدا کرده است.
گروه زنان گوپی
1399/2/12
0 نظر

5 مورد از  کارآفرینی زنان چیست؟ 
اشتغال زنان ایرانی در سالهای اخیر به دلایل مختلف حساسیت ویژه ای پیدا کرده است. از سوی دیگر مشکلات اشتغال که به صورت عام در کشور ایران وجود دارد ، در مورد زنان حادتر می شود و مسیلة اشتغال زنان را در آیندة نه چندان دور با بحران مواجه خواهد ساخت. علیرغم اینکه زنان ایرانی مطابق تحقیقات انجام شده بیشتر تمایل به مشاغل دولتی دارند ولی وضعیت خاص بازار کار در ایران و سیاست کاهش تصدی گری دولت باعث شده است که رویکرد کارآفرینی زنان بیشتر از گذشته مطرح شود. در این رابطه می توان مسیله را از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار داد. در این مقاله کارآفرینی زنان از منظر تعلیم و تربیت بررسی شده است و پیشنهاد شده که ویژگیهای خاص کارآفرینی را باید از کودکی به زنان تعلیم داد و آن ویژگیها را پرورش داد.
کارآفرینی 

● مقدمه

در هر کشوری، نرخ اشتغال و نرخ بیکاری بطور عام، از جمله شاخصها و مؤلفه های مهم توسعة اقتصادی به شمار می رود. از سوی دیگر مسیلة اشتغال بانوان به طور خاص در سالهای اخیر به دلایل مختلف حساسیت و اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. (خورشیدی 1383) به نقل از گزارشات و اظهارنظرهای مسیولین مختلف کشوری در جراید، دلایل مذکور را فزونی گرفتن تعداد زنان تحصیلکرده نسبت به مردان، افزایش نرخ طلاق و در نتیجه افزایش تعداد زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار، کاهش نرخ و افزایش سن ازدواج و بطور کلی افزایش تقاضای اشتغال از سوی زنان (به هر دلیل)، ذکر می نماید. در همین راستا (عنایت و موحد 1383) نیز ضمن ارایة آمارهایی مبنی بر افزایش ناگهانی تعداد دانشجویان دختر، افزایش نرخ مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان و رشد ناگهانی جمعیت پس از انقلاب اسلامی ، خاطر نشان می سازند که موارد فوق همگی مبین دگرگونی نقش و جایگاه زنان ایرانی است و نقش های سنتی زنان در درون خانواده و در زمینه های اجتماعی دچار تحول شده است. از سوی دیگر (جعفرنژاد 1383) انگیزة اشتغال در زنان را به دو دستة کلی انگیزه های روانی و اقتصادی تقسیم می نماید. وی معتقد است که گرایش به هر یک از این دو دسته ، بستگی به طبقة اجتماعی و اقتصادی خانوادة زنان دارد. به طوری که مهمترین انگیزة اشتغال در طبقات مرفه اجتماعی انگیزة روانی است. در حالیکه همان محقق معتقد است که زنان طبقات متوسط و کم درآمد بیشتر در پی انگیزه های اقتصادی تمایل به اشتغال دارند. (رجایی 1382) نیز با تقسیم بندی مذکور موافق است ولی سهم بیشتری برای انگیزه های شخصی و روانی در اشتغال زنان قایل است. در هر صورت مرور منابع نشان می دهد که اشتغال زنان در ایران صرف نظر از نوع انگیزه ، رفته رفته از سطح یک مسیله عبور کرده و تبدیل به معضل می شود.

کارآفرنی زنان 

البته آمارها و اظهارنظرها نشان می دهد که اشتغال زنان در یک نگاه کلی در جهان ، وضعیت مناسبی ندارد ولی سهم کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در این وضعیت نابسامان بسیار بیشتر است . برای رفع هر معضلی ، نخست باید آن معضل را از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار داد و به یک شناخت جامع از آن دست یافت. موانع اشتغال زنان ، از ابعاد مختلفی برخوردار است. ادبیات تحقیق در این رابطه بیشتر به سهم موانع بیرونی از جمله موانع فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی، اختصاص دارد و کمتر به موانع درونی اشتغال زنان پرداخته شده است. در این مقاله ، به شیوة کتابخانه ای ، موانع مختلف اشتغال زنان در ایران به اجمال بررسی شده و دو نوع از این موانع یعنی کمبود خودباوری و خلاقیت در وجود زنان، مورد مطالعة عمیق تری قرار گرفته است.

● موضوع تحقیق

در این پژوهش وضعیت و مسایل اشتغال زنان در ایران بررسی شده است. در این راستا موانع اشتغال زنان در ایران معرفی شده و در میان آن موانع ، عدم وجود خودباوری و خلاقیت در زنان مورد موشکافی قرار گرفته است. بررسی مفاهیم خلاقیت و خود باوری و چگونگی تقویت این مفاهیم در دوره های مختلف سنی و بررسی نقش خانواده و نهادهای اجتماعی از قبیل نهادهای آموزشی و رسانه های ارتباط جمعی در این میان ، از دیگر موضوعات تحقیق به شمار می رود.

● بیان مسیله و ضرورت تحقیق

این عبارت که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند ولی سهم آنان در نرخ اشتغال بسیار پایین تر از این میزان است، در سالهای اخیر در منابع داخلی و خارجی بارها و بارها تکرار شده است. بنی فاطمه( 1375) معتقد است که طرح یک مقولة اجتماعی در یک زمان خاص، بی تردید از ضرورت یا ضرورتهای خاصی سرچشمه می گیرد که پرداخت به آن ، نیازمند شناخت می باشد. دبیرکل سابق کمیسیون سازمان ملل در رابطه با سهم نابرابر زنان توضیح می دهد که زنان تنها یک سوم نیروی کار در جهان ، یک دهم درآمد در جهان و تنها یک صدم مالکیت املاک در دنیا را به خود اختصاص می دهند. (روزنامة ایران 8 شهریور 1383)

مرور منابع نشان می دهد که از دیرباز تا گذشته ای نه چندان دور، اشتغال زنان از مسایلی بوده است که تنها هواداران حقوق زنان از جنبه های گوناگون به آن می پرداخته اند.امروزه با تغییرات جمعیت شناختی ، اجتماعی و اقتصادی که در هرم جمعیتی زنان رخ داده است، اشتغال زنان و رفع موانع تحقق آن ، تبدیل به ضرورتی انکار ناپذیر شده است که روز به روز بر حساسیت آن افزوده می شود. در این رابطه تحقیقی که وزارت صنایع و معادن تحت عنوان استراتژی صنعتی ایران انجام داده است، بیانگر این مطلب می باشد که در سال 85 نیروی کار زنان در ایران با مردان مساوی خواهد شد و در سال 90، شمار زنان در عرصة نیروی کار 5/1 برابر مردان خواهد بود(غفاری 1383). در این راستا به جرات می توان ادعا کرد که تغییر نگرش نسبت به لزوم اشتغال زنان در آحاد مختلف جامعه ، کاملا محسوس می باشد. ازجمله می توان به نتایج تحقیقی که توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران شعبة آذربایجان شرقی انجام شده، اشاره نمود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هشتاد درصد مردم ارومیه، که از رده های سنی مختلف و دارای مدارک تحصیلی مختلف و مشاغل متفاوتی بودند، اشتغال زنان را در خارج از منزل یک ضرورت می دانند. (خبرگزاری ایسنا 13 مرداد 82) نتیجة این تحقیق با توجه به سنتی بودن بافت اجتماعی محل نظرسنجی بسیار در خور توجه است.

از سوی دیگر یکی از مسایلی که لزوم پرداختن به اشتغال زنان را مطرح می سازد، فزونی گرفتن تعداد دانشجویان دختر به نسبت دانشجویان پسر می باشد. خبرگزاری ایسنا در این رابطه اعلام کرده است که در سال 1383 ، بالغ بر 62% از قبول شدگان کنکور را دختران تشکیل می دادند در حالی که نرخ اشتغال زنان در کشور حدود 11% می باشد. در همان منبع آسیب های عدم اشتغال زنان فارغ التحصیل به دو بعد خانوادگی و فردی تقسیم شده و ابعاد هریک مورد بررسی قرار گرفته است( پیام شاد 1383). در جای دیگری زیاری (1383) بر اساس نتایج پژوهش خود اعلام کرده است که با توجه به ساخت جمعیتی و امکانات و فرصتهای برآورد شده، در خوشبینانه ترین حالت یعنی در صورت کاهش موانع از طریق راهبردهای اجرایی، در سال 1400 نسبت اشتغال زنان به مردان مساوی 7 به 20 درصد خواهد بود. به هرحال واقعیت هایی از این دست، لزوم توجه هرچه بیشتر به مسیلة اشتغال زنان و ایجاد بستر مناسب جهت ورود آنان به عرصة کار سالم و مولد را محرز می سازد.

البته در رابطه با اشتغال زنان، دولت جمهوری اسلامی ایران دست به تلاشهایی زده است. از جمله می توان به راه اندازی دفتر اشتغال زنان در وزارت کشور در سال 1373 اشاره کرد که فعالیتهای آن در سایت اینترنتی وزارت کار و امور اجتماعی به شرح ذیل اعلام شده است:

▪ بررسی و تنظیم بازار کار زنان

▪ ترویج، توسعه و هدایت شغلی زنان

▪ بررسی امکان خود اشتغالی زنان

در سراسر کشور ، دفاتر امور بانوان استانداری ها نیز دست به کوششهایی جهت بهبود نرخ اشتغال زنان زده اند ولی واقعیتهایی که به شکل آمار و ارقام مختلف در مورد اشتغال زنان در ایران اعلام می شوند ، نشان از عدم موفقیت این تلاش ها دارند. خبرگزاری ایرنا در گزارش مراسم بزرگداشت روز جهانی زن (1383) از قول صاحب نظران متعدد از جمله کدیور ، دولت آبادی و مقدم وضعیت اشتغال زنان در ایران را حتی در مقایسه با کشورهایی مانند عربستان ، بحرین و غیره بسیار نامناسب توصیف کرده است. در همین رابطه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا 1383) خبر از کاهش نرخ اشتغال زنان نسبت به مردان دارد. در خبر مربوطه آمده است که مقایسة آمار سالهای 1375 تا 1382 نشان می دهد که اشتغال مردان در بخش صنعت 3 درصد افزایش و اشتغال زنان در همین بخش، 19 درصد کاهش داشته است. اشتغال مردان در بخش خدمات 5 درصد افزایش و زنان بیش از 12 درصد کاهش داشته است. در همین مدت ترکیب جنسیتی جمعیت فعال مردان حدود 2 درصد کاهش و زنان 12 درصد افزایش داشته است. به علاوه ترکیب جنسیتی دانشجویان دوره های آموزش عالی دولتی پسران 12 درصد و دختران 140 درصد رشد داشته است. این ارقام برای دانشگاه آزاد 39 درصد پسران و 96 درصد دختران گزارش شده است. در این میان حتی کسانی که سعی می کنند با خوشبینانه ترین موضع ، وضعیت را رو به بهبود اعلام کنند ، نهایتا آمارهای نا امید کننده ای ارایه می دهند از جمله، (غفاری 1378) در مصاحبه با زهرا شجاعی رییس مرکز مشارکت زنان نقل قول کرده است که بر اساس آمار در سال های اخیر، کشورمان در زمینة اشتغال بانوان در مقایسه با کل دوران قبل و بعد از انقلاب رشد قابل توجهی داشته و به 8/14% رسیده است و آمار غیررسمی نشانگر افزایش قابل توجه درصد بانوان شاغل در بخش دولتی است که از 33% به 37% در طی همین سالهای اخیر رسیده است. در ابتدای دولت آقای خاتمی اشتغال زنان 1/9% بود. در حال حاضر به 8/14% رسیده که بی سابقه است. البته با میانگین جهانی که 55% است هنوز بسیار تفاوت دارد. لازم به ذکر است که رقم 8/14% اشتغال زنان که در این مصاحبه اعلام شده است ، در هیچ منبع دیگری مشاهده نشد و کلیة اطلاعات موجود حاکی از 11 تا 12 درصد نرخ اشتغال زنان در کشور می باشد.

خبرگزاری ایسنا در خبر دیگری از قول خاتم (1383) نرخ اشتغال زنان در کشورهای اروپایی را بیش از 4 برابر زنان ایرانی اعلام کرده است. وی پایین ترین میزان اشتغال زنان در جهان را متعلق به کشور ایران می داند. شاهد دیگر بر این مطلب، توسط قاسمی (1380) ارایه شده است. وی در جدولی طبقه بندی 50 کشور در حال توسعه را با توجه به شاخصهای مربوط به زنان اعلام کرده است. در جدول مذکور کشور ایران از نظر شاخص اشتغال زنان، در رتبة 46 و تنها قبل از کشورهای الجزایر، اردن، امارات و پاکستان قرار دارد. درحالیکه 45 کشور در حال توسعه نظیر گواتمالا، غناء ، مالدیو، بورکینافاسو و غیره در رتبه هایی به مراتب بهتر از ایران قرار دارند. در جای دیگر اعرابی (به نقل از خورشیدی 1384) زنان را تشکیل دهندة فقیرترین اقشار جامعه می خواند و (شادی طلب و گرایی نژاد (1383) ضمن تایید این مطلب، به طور خاص زنان سرپرست خانوار را دچار فقر مطلق و فقیرترین افراد کشور اعلام می نماید.

زنان  

چالش دیگری که پیش روی اشتغال زنان در ایران وجود دارد، سیاست خصوصی سازی و کاهش بدنة دولت است. در گذشته ای نه چندان دور، تقریبا تمامی فارغ التحصیلان دانشگاهها اعم از زن و مرد ، به فاصلة کوتاهی پس از اخذ مدرک تحصیلی خود و یا حتی در حین تحصیل ، به راحتی می توانستند یک شغل دولتی اختیار کنند و آیندة شغلی خود را تضمین نمایند. امروزه با وجود اینکه گرایش به شغل دولتی در میان دانشجویان هنوز بسیار زیاد است( کتولی و رحمانی 1383)،واقعیت این است که تنها درصد ناچیزی از آنان جذب مشاغل دولتی می شوند. در این رابطه علمی (1383) می نویسد در کشورهای در حال توسعه، به دلیل ناکارایی شرکتهای دولتی و اثر آن بر اقتصاد ملی، خصوصی سازی راهی برای رفع بحران ها و عدم توازن های اقتصادی در سطح کلان در نظر گرفته شده است. وی اضافه می کند که در ایران نیز همزمان با تدوین اولین برنامة توسعه ، این رویکرد توسط دولت پذیرفته شد و در نتیجه تبصرة 32 قانون برنامة مذکور به توسعه و واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی اختصاص یافت . محقق با ارایة ارقام و آمارهایی از منابع اطلاعاتی رسمی کشور نظیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، نتیجه می گیرد که این سیاست ، به علاوة افزایش چشمگیر نرخ ورود دختران به مراکز آموزش عالی، در آینده ای بسیار نزدیک بحران بیکاری زنان جوان فارغ التحصیل را به دنبال خواهد داشت.

با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد که زنان ، ناگزیر از اشتغال در بخش خصوصی هستند، به عبارت دیگر یا باید به استخدام کارفرمایان بخش خصوصی درآیند که بدلایل مختلف؛ از جمله موانع خانوادگی و اجتماعی، راهکار مناسبی به نظر نمی آید و یا خود در این عرصه به کارآفرینی بپردازند. مفهوم کارآفرینی ، مفهومی نسبتا جدید است که شاید زاییدة مشکلات اشتغال باشد. البته صمد آقایی (1382) معتقد است که کارآفرینی از ابتدای خلقت بشر و همراه با او در تمام شیون مختلف زندگی انسانی حضور داشته و مبنای تمامی تحولات و پیشرفتهای بشری بوده است ولی واژة کارآفرینی واژة نویی است که هنوز تعریف دقیقی از آن ارایه نشده است . در این رابطه صابر (1382) به نقل از احمد زاده، می نویسد کارآفرینی عبارتست از فرایند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعة منحصر به فردی از منابع به منظور بهره گیری از فرصت ها. تعاریف دیگری هم از کارآفرینی ارایه شده است که کم و بیش همانند تعریف فوق می باشند و این تعریف ماحصل کلیة آنها می باشد: کارآفرینی فرایند خلق ابتکارها و نوآوریها و ایجاد کسب و کار های جدید در شرایط خطر خیز از طریق کشف فرصت ها و بهره گیری از منابع می باشد. (همان منبع)

در هر صورت ترویج فرهنگ کارآفرینی و سوق دادن جوانان به سوی آن ، از جمله سیاستهای مهمی است که کشورهای مختلف جهان ، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه ، جهت تخفیف و یا رفع معضل بیکاری به طور عام و بیکاری زنان به طور خاص در پیش گرفته اند. در کشور ایران نیز این رویکرد مدتی است اتخاذ شده و از جمله اقدامات انجام شده در این رابطه، تاسیس مراکز کارآفرینی در تعدادی از دانشگاههای سراسر کشور است. اما باز هم آمارها حاکی از آن است که در عمل تفاوت چندانی در زمینة بهبود شاخصهای اشتغال و مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان حاصل نشده است. براستی دلیل این امر چیست؟

خورشیدی (1384) مبانی نظری و آثار و گفته های صاحب نظران در مورد اشتغال زنان در ایران را به طور مفصل بررسی کرده است و از مرور آنها چنین نتیجه گیری می نماید که لااقل در متون نوشتاری تاریخی و فرهنگی چه از لحاظ عقیدتی، چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ تاریخی ، مانعی بر سر راه اشتغال زنان وجود ندارد و اکثریت به اتفاق صاحبان آراء و نگرش های مختلف نیز ، نظر مساعدی نسبت به اشتغال زنان دارند. ولی واقعیت های موجود چیز دیگری نشان می دهد. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که پس چرا وضعیت اشتغال زنان در ایران تا این حد اسفبار است و در آخرین رتبه های جدول کشورهای در حال توسعه قرار دارد؟ برای پاسخ دادن به این سوال موانع اشتغال بانوان در ادبیات تحقیق جستجو می شود.

موانع شغلی و اشتغال زنان را می توان به دو دستة اصلی تقسیم نمود. یکی موانع اشتغال یعنی به کار گمارده شدن زنان چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی است که می تواند شامل کارآفرینی هم باشد و دیگری موانعی است که بر سر راه زنان شاغل قرار دارد. منظور از مفهوم دوم، موانعی که باعث می شود آنان نتوانند به خوبی نقش شغلی خود را ایفا کنند و یا نتوانند به ترفیع شغلی که شایستة خود است دست یابند. در اینجا این موانع مورد بررسی قرار می گیرند.

Women's Entrepreneurship  

● موانع اشتغال زنان

البرزی و سامانی (1381) از نتایج تحقیق خود تحت عنوان بررسی وضعیت زنان بیکار جویای کار در استان فارس موانع ذیل را برای اشتغال زنان بر شمارده اند: کمبود تولید، محدودیت نگرشی برای زنان، مواردی مانند نبود اماکن مناسب ، تربیت فرزندان ، اولویت دادن به مردان و وجود افراد بیکار .

قاسمی اصفهانی ( 1381) نیز سه دسته از موانع را برای اشتغال زنان در ایران قایل می باشد: مشکلات ناشی از حاکمیت تفکر مرد سالار، موانعی که زنان خود برای خویش ایجاد کرده و می کنند و نابرابری تحصیلی در سطوح بالاتر.

مختاریان (1381) اقتصاد تک محصولی، شیوة تولید مسلط در کشور، تمرکزگرایی و اقتصاد دولتی ،خسارات عظیم دوران جنگ و کاهش تولیدات ملی، تنظیم بودجه با نگرش سرمایه داری دولتی، توسعة تکنوکراسی و اشتغال در دستگاههای دولتی، فقدان برنامه ریزی منسجم و مدون برای اشتغال زنان، مشکل فرهنگی، مخالفت مردان با اشتغال زنان و عدم همکاری آنان با زنان شاغل، دستمزد پایین زنان نسبت به مردان، عدم استفاده از تخصص زنان، عدم تمایل کارفرمایان به پوشش بیمه ای زنان، رقابت های کاذب در برخی محیط های کاری ، هزینة زیاد مهدکودک و فقدان تشکل های دولتی و خصوصی مناسب برای خود اشتغالی زنان را موانع عمدة اشتغال آنان می داند.

(مهابادی 1381) مسایل ذیل را عمده ترین موانع اشتغال و مدیریت زنان در ایران دانسته است: حضور فرهنگ مسلط مدیریت مردان، روند تاریخی تبعیض جنسیتی، نادیده گرفتن توانایی های زنان در امور مدیریتی ، و عدم همکاری بانکها و موسسات اعتباری با زنان .

امینی (1383) مهمترین دلایل پایین بودن سهم اشتغال زنان در بازار کار را به شرح ذیل بر می شمارد: نگرش جامعه نسبت به اشتغال زنان در برخی از فعالیت ها ، توجیه اقتصادی نداشتن سرمایه گذاری برای نیروی کار زنان به دلیل احتمال ازدواج ، زایمان و ترک کار از سوی آنان، قوانین و مقررات حمایتی از زنان که برای کارفرمایان مشکل ایجاد می کند، پایین تر بودن بهره وری نیروی کار زنان به دلیل داشتن مسیولیتهای خانوادگی، برخوردار نبودن زنان از مهارت های فنی و حرفه ای، نامناسب بودن محیط کار در برخی از فعالیت ها به لحاظ مسایل اخلاقی و سرانجام لزوم داشتن توانایی جسمانی بیشتر در برخی از فعالیت ها.

روزنامة همشهری مورخ 17 بهمن 1378 ، در مصاحبه ای با زنان سیاستمدار ایرانی علل عدم پیشرفت هم جنسان خود را در صحنه های مختلف شغلی، اجتماعی و سیاسی جویا شده است.از ماحصل گفتگوی مذکور با کدیور، نوری، کروبی و هاشمی می توان عوامل ذیل را استخراج نمود: عدم اعتماد به نفس و خودباوری در زنان که پیامد عدم تربیت صحیح خانوادگی است، اعمال محدودیت هایی به نام دین اسلام در جامعه که باعث کمرنگ شدن حضور زنان می شود، فرهنگ مردسالاری، عدم وجود تخصص کافی در زنان و عدم وجود فرصتهای مدیریتی برای آنان.

اصطلاح سقف شیشه ای به کرات به عنوان یک مانع نامریی در برابر اشتغال زنان یا ترفیع زنان شاغل در ادبیات تحقیق به کار رفته است. ( گیوریان به نقل از خورشیدی 1384) در تعریف این اصطلاح می گوید سقف شیشه ای که بسیاری از زنان را از بالارفتن به سوی پستهای مدیریت و رهبری باز می دارد، نگرشها و تعصب های منفی است که مانع از آن می شود که زنان ورای یک سطح خاص در سلسله مراتب سازمانی به پیش روند. وی اضافه می نماید که یک سوم زنان در شغلهای منشی گری، و بقیه در حوزه های بهداشتی، آموزشی و تولیدات مواد غذایی کار می کنند که تقریبا هیچ کدام در همین مشاغل نیز پست کلیدی ندارند. برای مثال در مدارس دخترانه، زنان تدریس می کنند ولی سازماندهی و طرح ریزی و هدایت و کنترل امور مدرسه از خارج، با مردان است. محقق یک مانع عمده برای زنانی که مایلند به پستهای مدیریتی برسند را وجود محدودیتهایی می داند که از سوی جامعه ، خانواده و خود زنان بر آنان تحمیل می شود.

Women's Entrepreneurship  

از مجموع مطالب فوق می توان دریافت که اکثر صاحب نظران به جز تعداد قلیلی از آنان ، موانع اشتغال و ترفیع شغلی زنان را در عوامل بیرونی جستجو می نمایند. عده ای از آنان که نقش عوامل درونی را مطرح کرده اند نیز ، به موانعی اشاره نموده اند که خارج از کنترل شخص می باشد. مواردی از قبیل ضعف قوای جسمانی، زایمان و غیره از این دست به شمار می روند. تنها عدة بسیار قلیلی روی نقش عوامل درونی که در حیطة کنترل زنان است به عنوان مانعی بر سر راه اشتغال و ترفیع شغلی آنان دست گذاشته اند. به راستی خود زنان و توانایی ها و باورهای درونی آنان هیچ مانعی بر سر راه مشارکت اجتماعی و اقتصادی آنان محسوب نمی شوند؟ (ارکیان و معتمدی 1381) می نویسند: اگر زنان باور شوند، می توانند در فعالیت های اقتصادی ، اجتماعی گام های بلندی برداشته و جامعة خویش را به توسعه و پیشرفت سوق دهند سوال این است که آیا تا وقتی که زنان خود را باور نکنند، می توان از بقیه انتظار داشت آنان را باور کنند؟ البرزی و سامانی (1381) می گویند زنان جویای کار بیشتر تمایل به تصدی مشاغل دولتی دارند. این مسیله می تواند به نوعی نشان از عدم اعتماد بنفس در زنان باشد . چرا که اشتغال در بخش خصوصی و یا کارآفرینی به طور خاص مستلزم درجاتی از ریسک پذیری و مواردی از این دست است که حداقلی از اعتمادبنفس و خلاقیت و سایر خصوصیات روانشناختی و شخصیتی مرتبط را می طلبد. ولی تصدی مشاغل دولتی کمتر با این خصوصیات درگیر است. در تایید این مطلب(خبرگزاری ایسنا مرکز گلستان 1383) از نتایج طرح بررسی وضعیت و زمینه های شغلی زنان استان گلستان اعلام می کند که زنان شهری و روستایی مناسب ترین شیوه فعالیت شغلی را حقوق بگیری می دانند. گل محمدی (1381) نیز می گوید زنان از لحاظ خصوصیات روانی، وابستگی شدیدی دارند که در نتیجة عوامل اجتماعی و فرهنگی در آنان بوجود آمده است و سرانجام آذربایجانی (1383) می گوید شکل گیری هویت در دختران بسوی صمیمیت و در پسران در جهت استقلال و رقابت و فردیت است . از جهت شخصیتی زنان از مردان حسودترو کنجکاوترند و اعتماد بنفس کمتری دارند. اینها همه می توانند نشانه هایی از عدم وجود خودباوری در زنان باشند. در مصاحبه ها و سخنرانیهای صاحب نظران و مسیولین مختلف مملکتی خوانده می شود که آنها از مجموع تجارب خود و به عنوان یافته های تحقیقاتی که در زیرمجموعة آنها انجام شده است، به کرات به عدم خودباوری زنان و نیاز آنان به افزایش خودباوری، اشاره کرده اند. ازجمله می توان به اظهارات (خاتمی 1382) ، (شجاعی 1382) ،(دولت آبادی 1382) ، ( باقری 2005) ، (محتشمی 1383)، (رضایی 1383) ، (عابدی 1383) ، (موسوی و سعادت 1382)، ( قاسمی اصفهانی 1381) ، (زهروی 1381)، (دستغیب1383) و (بهنود 1382) اشاره نمود.

همانگونه که در سطور بالاتر اشاره شد، علاوه بر تمامی مشکلات و موانعی که بر سر راه اشتغال زنان در ایران وجود دارد، سیاست کاهش تصدی گری دولت که منجر به محدودیت استخدام در مشاغل دولتی شده است، موجبات پیدایش رویکرد ترویج کارآفرینی در میان کلیة کارجویان اعم از زن و مرد شده است. اقدامات قابل توجهی نیز در این رابطه از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی بویژه در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی صورت گرفته است. ولی در عمل به نظر نمی رسد که هیچ یک از این اقدامات به نتایج مطلوب حتی نزدیک شده باشند. در ادبیات تحقیق در خصوص کارآفرینی و ویژگیهای شخصیتی که برای یک کارآفرین برشمارده شده است، خلاقیت از یکسو و خودباوری یا اعتمادبنفس از سوی دیگر به کرات از سوی صاحب نظران مختلف بعنوان دو تا از اصلی ترین پیش نیازهای کارآفرینی اعلام گردیده است. از آن جمله می توان به ( صابر 1382) ، (صمدآقایی 1378) (سایت اینترنتی مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی امیرکبیر) و (کریمی 1383) اشاره نمود. در اینجا این دو مفهوم به عنوان پیش نیازهای مهم کارآفرینی بررسی می شوند و چگونگی پرورش آنها در افراد مورد کنکاش قرار می گیرد.

● خلاقیت

خلاقیت از جمله مفاهیم پیچیده و انتزاعی انسانی است که ماهیت و تعریف آن مورد توافق صاحب نظران نمی باشد. به بیان دیگر تعریفی روشن، شفاف و مورد پذیرش همگان از این مفهوم وجود ندارد. (حسینی 1376، میلو 1996، کیتینگ 1980 به نقل از میلو 1996)

میلو (1996) می گوید بسیاری از دانشمندان خلاقیت را به عنوان تخیل، رویا، اصالت ، تفکر واگرا ، ابتکار ، شهود، نبوغ ، نوآوری ، کنجکاوی ، اکتشاف و توانایی حل مسیله تعریف می کنند، ولی خود وی معتقد است که خلاقیت هیچکدام از اینها نیست و می تواند ترکیبی از همة آنها باشد.

Women's Entrepreneurship  

حقیقت (1377) به نقل از دانشمندانی نظیر برونویسکی ، بیرو ، مورگان و همکاران ، میان خلاقیت با مفاهیمی مانند اختراع، اکتشاف و حل مسیله تمایز قایل شده است. ساختمانیان (1374) تعریف واژه نامه ای خلاقیت را عبارت از به وجود آوردن، یا توانایی آفرینش چیزی تازه و بدیع یا قدرت آفرینندگی که منوط به هوش و توانایی تخیل باشد ، ذکر کرده است.

مسدد (مترجم 1369) در مورد تعاریف نظری خلاقیت نوشته است که این تعاریف محورهای متفاوتی دارند ، بعضی از آنها بر اساس ویژگی های شخصیتی، بعضی بر اساس فرایندهای خلاقیت ، بعضی بر حسب محصول خلاقیت و نهایتا پاره ای با توجه به تاثیرات محیطی، فرهنگی و اجتماعی به تعریف خلاقیت پرداخته اند.

فردوسی (1384) خلاقیت را توانایی تجسم، پیش بینی پدیده ها و بوجود آوردن یک محصول یا ایدة نو می داند. وی در خصوص اهمیت خلاقیت و رشد آن می گوید، امروزه در کشورهای پیشرفته آنقدر که به خلاقیت اهمیت می دهند بر هوش شناختی تاکید ندارند. چرا که معتقدند موفقیت بیشتر در گرو خلاقیت است تا هوش. وی اضافه می کند که تحقیقات نشان داده است هوش و خلاقیت با یکدیگر ارتباطی ندارند ولی موفقیت با خلاقیت رابطه زیادی دارد.

فرانکن (2005) خلاقیت را رویکرد خلق یا تشخیص ایده ها، جایگزین ها و احتمالاتی می داند که در حل مسیله یا در ارتباطات انسانی و سرگرم کردن خود و دیگران مفید است. وی اضافه می کند که برای خلاق بودن، افراد باید قادر باشند که مسایل را از دیدی تازه بنگرند و احتمالات و جایگزینهای بدیع خلق نمایند.

هیلارد (2001) تعریف خاصی از خلاقیت ارایه نمی کند و می گوید هرکس تعریفی از خلاقیت ارایه می دهد مثلا بعضی خلاقیت را مترادف الهام گرفتن می دانند. بعضی دیگر خلاقیت را الگوی اندیشیدن به شیوه ای متفاوت تعریف می کنند و به نظر هیلارد (2001) خلاقیت هر چه باشد ، خیلی مهم و لازم است چون باعث تمامی پیشرفتهای بشری بوده است.

به طور کلی مرور تعاریف متعدد ارایه شده از سوی اندیشمندان نشان می دهد که نکتة مشترک در میان همة آنها ، عنصر بدعت و نوآوری است. یعنی در تمامی تعاریف نو بودن و تازگی اثر، ملاک خلاق بودن آن می باشد. البته در بسیاری از تعاریف علاوه بر تازگی ، ارزش یا تناسب نیز ملاک دیگری برای خلاقیت برشمارده شده است. (حقیقت 1382)

Women's Entrepreneurship  

نویسنده خورشیدی رزا مراجع 1 آذربایجانی مسعود 1383 ـ اشتغال زنان در جامعه پایگاه جهانی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان www womenrc com 2 ارکیان زهرا و معتمدی امجد 1381 حقوق انسانی زنان و اشتغال مجموعه مقالات دومین همایش توانمندسازی زنان انتشارات مرکز امور مشارکت زنان چاپ اول 3 البرزی شهلا و سامانی سیامک 1381 ـ بررسی وضعیت زنان بیکار جویای کار در استان فارس مجموعه مقالات دومین همایش توانمندسازی زنان انتشارات مرکز امور مشارکت زنان چاپ اول 4 امینی علیرضا 1383 ـ رویکرد جنسیتی به عدم تعادل های بازار کار فصلنام 1577 پژوهش زنان دور 1577 دوم شمار 1577 1 5 باقری زهرا 2005 خودباوری رمز حضور سایت ادبی ایران کلیدر www iranklidar com khodbavari htm 6ـ براندن ناتانیل 1378 ترجم 1577 مینو سلسله ـ راهنمایی برای خودباوری زنان چاپ چهارم نشر فرا ـ تهران 7 بنی فاطمه حسین 1375 ـ وضعیت اشتغال زنان در استان آذربایجان شرقی و تطبیق آن با کل کشور مجموعه مقالات تعاون زن و اشتغال انتشارات وزارت تعاون چاپ اول 8 بهنود مهسان 1382 ـ مسایل اشتغال و کارآفرینی زنان در ایران روزنام 1577 عصر نو شمار 1577 17 اسفند ماه 9 پیام شاد المیرا 1383 ـ عدم اشتغال زنان و دختران و آسیبهای پیش رو خبرگزاری سینا دوشنبه 27 مهر 10 تقدیسیان شکوه 1377 ـ خلاقیت رشد معلم سال هفدهم شمار 1577 3 ـ آذرماه 11 حسینی افضل السادات 1376ـ خلاقیت فصل نام 1577 علمی و پژوهشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران دور 1577 جدید سال سوم شمار 1577 1تا4 12 حقیقت شهربانو 1377ـ بررسی ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان خلاق و تعیین رابطه میان خلاقیت با پیشرفت تحصیلی هوش طبق 1577 اجتماعی و جنسیت در گروهی از دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهر شیراز شورای تحقیقات آموزشی استان فارس 13 حقیقت شهربانو 1382ـ بررسی عوامل خانوادگی و آموزشگاهی موثر در خلاقیت دانش آموزان سال چهارم و پنجم ابتدایی در منطق 1577 چهار کشور شورای تحقیقات آموزشی استان فارس 14 حقیقت شهربانو 1384ـ روانشناسی کارآفرینی خلاقیت و خودباوری جزو 1577 آموزشی کارگاه آموزشی مهارتهای کارآفرینی برای دختران فارغ التحصیل دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ارایه شده به دفتر امور بانوان استانداری فارس 15 جعفرنژاد احمد 1383 انگیز 1577 اشتغال زنان اقتصادی یا روانی روزنام 1577 بامداد شمار 1577 17 خرداد 1383 کد خبر 2911 16 خاتم اعظم 1383 ـ نرخ اشتغال زنان در کشورهای اروپایی گزارش خبرگزاری ایسنا سرویس زنان یکشنبه 25 مرداد 17 خاتمی سید محمد 1382 ـ رییس جمهور خواستار خودباوری زنان شد روزنام 1577 کیهان شمار 1577 18 اسفند ماه 18 خبر گزاری ایرنا 1383 ـ مراسم بزرگداشت روز جهانی زن 30 بهمن 19 خورشیدی رزا0 1383 گزارش مقایسه ای آمار عملکرد اشتغال در استان فارس استانهای همجوار و کل کشور در سالهای 1379 تا 1381 با رویکرد اشتغال بانوان ارایه شده در کارگروه اشتغال استانداری فارس 20 خورشیدی رزا 1384 اشتغال زنان خودباوری و تعاون ارایه شده درکنفرانس تعاون اشتغال و توسعه دانشگاه یزد 21 رجایی مهرنوش 1382 ـ انگیز 1577 اشتغال زنان روزنام 1577 اعتماد شنبه 23 اسفند 22 رضایی امیدوار 1383 ـ از درون جامعه یک سال با زنان مجلس ششم مصاحبه با سایت اینترنتی زنان www zanan co ir social 000048 html 23 ره آورد لیبرالیسم نو زنانه شدن فقر 1383 ـ روزنام 1577 ایران سال دهم شمار 1577 8 شهریور 24 زنان شهری و روستایی مناسب ترین 1383 ـ خبرگزاری ایسنا مرکز استان گلستان کد خبر 1830 25 زهروی طاهره 1381ـ کار و خودباوری فصلنام 1577 پژوهش زنان دور 1577 دوم شمار 1577 1 26 زیاری کرامت الله 1383 ـ پیش بینی نسبت اشتغال زنان به مردان در سال 1400 روزنام 1577 همشهری سه شنبه 6 مرداد 27 دستغیب معصومه 1383 دختران در مقایسه با پسران از خودباوری پایین تری برخوردارهستند روزنام 1577 خبرجنوب شمار 1577 6656 ـ شنبه 3 مرداد صفح 1577 33 28 دولت آبادی شیوا 1382 ـ زنان یک قرن مبارزه برای دستیابی به حقوق برابر با مردان روزنام 1577 اعتماد شمار 1577 دوشنبه 18 اسفند ماه 29 ساختمانیان صمد 1374ـ بررسی و مقایس 1577 روش آموزش ویژه و عادی در شکوفایی خلاقیت دانش آموزان پسر کلاسهای سوم ابتدایی مدارس غیرانتفاعی شهرستان شیراز پایان نام 1577 کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی 30 ساکاموتو تاکاشی و همکاران 1379 نقش صدا و سیما در خلاقیت رشد معلم ـ سال هجدهم فروردین ماه بخش اخبار 31 سایت اینترنتی مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی امیرکبیر www karafarini com 32 سایت اینترنتی وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران www irimsla ir 33 شادی طلب ژاله و گرایی نژاد علیرضا 1383 ـ فقر زنان سرپرست خانوار فصلنام 1577 پژوهش زنان دور 1577 دوم شمار 1577 1 34 شجاعی زهرا 1382 ـ گفت گو با زهرا شجاعی مشاور رییس جمهوری در امور زنان روزنام 1577 شرق شمار 1577 دوشنبه 26 آبان ماه 35 صابر فیروزه 1382 ـ راههای توسع 1577 کارآفرینی زنان در ایران انتشارات روشنگران و مطالعات زنان چاپ دوم 36 صمد آقایی جلیل 1382 ـ سازمانهای کارآفرین انتشارات موسس 1577 عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی چاپ دوم 37 عابدی مهناز 1383 ـ موانع مشارکت زنان سایت اینترنتی یاس کرج ارگان جبه 1577 مشارکت ایران اسلامی حوز 1577 کرج www yase karaj com abedi htm 38 علمی زهرا 1383 ـ سیاست های اقتصادی کلان و بازار کار زنان در ایران فصلنام 1577 پژوهش زنان دور 1577 دوم شمار 1577 2 39 عنایت حلیمه و موحد مجید 1383 ـ زنان و تحولات ساختاری خانواده در عصر جهانی شدن فصلنام 1577 پژوهش زنان دور 1577 دوم شمار 1577 2 40 غفاری مریم 1383 ـ سند جامع برنام 1577 زنان روزنام 1577 همشهری شمار 1577 3384 31 اردیبهشت 41ـ فردوسی سیما 1384ـ گزارش نوشتاری همایش خلاقیت و خودباوری دختران خردسال ارایه شده به دفتر امور بانوان استانداری فارس 42 قاسمی اصفهانی مرجان 1380 ـ تحلیلی بر حضور زنان در عرصه های مدیریت مجموعه مقالات دومین همایش توانمندسازی زنان انتشارات مرکز امور مشارکت زنان چاپ اول 43ـ کردی عبدالرضا 1377 ـ معلم خلاق و نقش او در پرورش خلاقیت دانش آموزان قسمت دوم رشد آموزش ابتدایی سال دوم شمار 1577 مسلسل 10 ـ آبان ماه 44ـ کردی عبدالرضا 1377ـ خلاقیت در کلاس درس رشد آموزش ابتدایی سال دوم شمار 1577 مسلسل 11 ـ آذر ماه 45 کریمی زهرا 1383 ـ نقش حمایت های دولت در گسترش کارآفرینی زنان ارایه شده در همایش ملی کارآفرینی زنان و چالش های پیش رو 18 و 19 اسفندماه 1383 46 گل محمدی معصومه 1381 ـ بررسی عوامل موثر بر افزایش کارایی زنان شاغل مجموعه مقالات دومین همایش توانمندسازی زنان انتشارات مرکز امور مشارکت زنان چاپ اول 47ـ مرعشی سید منصور 1377ـ نقش والدین و معلمان در تعلیم و تربیت کودکان خلاق و با استعداد رشد معلم سال هفدهم شمار 1577 3 ـ آذرماه 48 محتشمی بتول 1383 ـ پیش نویس سیاست های بهبود وضعیت زنان در آموزش عالی شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی ویرایش چهارم 49 مختاریان حسین 1381 شیوه های افزایش مشارکت زنان در بازار کار مجموعه مقالات دومین همایش توانمندسازی زنان انتشارات مرکز امور مشارکت زنان چاپ اول 50ـ مسدد علی اصغر 1369 مترجم هنر و علم خلاقیت مرکز نشر دانشگاه شیراز 51 موسوی مریم و سعادت آیدا 1382 ـ خشونت مالی علیه زنان ماهنام 1577 نامه شمار 1577 29 بهمن ماه 52 مهابادی سیامک 1381 ـ نقش و جایگاه زنان در اشتغال و مدیریت مجموعه مقالات دومین همایش توانمندسازی زنان انتشارات مرکز امور مشارکت زنان چاپ اول 53 نرخ اشتغال زنان در برابر مردان کاهش یافت 1383 گزارش خبرگزاری ایسنا سرویس زنان دوشنبه 9 شهریور 54 نظری کتولی علیرضا و رحمانی رامین 1383 ـ چالشهای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها ماهنام 1577 تدبیر شمار 1577 153 55 نقش زنان در مجلس ششم 1378 ـ روزنام 1577 همشهری شمار 1577 2045 یکشنبه 17 بهمن 56ـ نقش صدا و سیما در رشد خلاقیت 1379 رشد معلم ـ سال هجدهم فروردین ماه بخش اخبار 57 هشتاددرصد مردم ارومیه ـ 1382 ـ گزارش خبرگزاری ایسنا سرویس پژوهش 13 مرداد 58ـ هارلن وین 0 1382ـ ترجم 1577 محمدعلی شمیم احترام به عقاید خودجوش کودکان رشد آموزش ابتدایی سال هفتم شماره پیاپی 56 اسفندماه 59 یزدانی جواد 1381 ـ نقش برنامه های درسی در توانمندسازی و اشتغال زنان مجموعه مقالات دومین همایش توانمندسازی زنان انتشارات مرکز امور مشارکت زنان چاپ اول 60 Franken Robert 2005 What is Creativity California State University Northridge www csun edu 61 Fronske Health Center May 2001 What is self esteem Northern Arizona University www nau edu 62 Hillard Kate 2001 What is Creativity www suite101 com article 63 Mellow Elen 1969 Can Creativity be Nurtured in Young Children 64 Early Childhood Development and Care Vol 119 P 119 130 65 Mellow Elen 1969 The two conditions view of creativity Jounral of creativity behavior Vo 30 No2 Second Quarter 66 Reasoner Robert 2005 The true meaning of self esteem National Association of self esteem www self esteem nase org 67 Sheslow David Taylor Colleen July 2005 Developing Your Child s self esteem www kidshealth org 68 The University of Texas at Austin The counseling and mental health center 1999 Better Self esteem www utexas edu
راهکار مدیریت 2 1

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر